Αλλαγές στα επίπεδα της αντιπονεκτίνης και του παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α (TNF-α) στην κυκλοφορία μετά από διατροφική παρέμβαση με φυσική μαστίχα Χίου: Μελέτη σε παχύσαρκους ασθενείς με μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αλλαγές στα επίπεδα της αντιπονεκτίνης και του παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α (TNF-α) στην κυκλοφορία μετά από διατροφική παρέμβαση με φυσική μαστίχα Χίου: Μελέτη σε παχύσαρκους ασθενείς με μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD)

Γκίνη, Αφροδίτη Α.

Σκοπός: Η διερεύνηση αλλαγών στα επίπεδα αντιπονεκτίνης και TNF-α ορού μετά από εξάμηνη παρέμβαση με χορήγηση συμπληρώματος φυσικής μαστίχας Χίου σε παχύσαρκους ασθενείς με NAFLD. Η παρέμβαση έγινε στο πλαίσιο της μελέτης MAST4HEALTH.Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 22 παχύσαρκοι ασθενείς με διαγνωσμένη NAFLD/NASH, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες (Placebo/Verum). Οι συγκεντρώσεις αντιπονεκτίνης και TNF-α ορού μετρήθηκαν με την ανοσοενζυμική δοκιμασία ELISA πριν και μετά από την παρέμβαση. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το λογισμικό SPSS 23.0.Αποτελέσματα: Οι ομάδες δε διέφεραν ως προς την ηλικία, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά ή κλινικές παραμέτρους.Οι συγκεντρώσεις αντιπονεκτίνης και TNF-α στην έναρξη της παρέμβασης δε διέφεραν ανάμεσα στις ομάδες. Τα επίπεδα αντιπονεκτίνης συσχετίζονταν αρνητικά με δείκτες παχυσαρκίας, όπως η περίμετρος μέσης (rho = -0.549, p=0.004) και ο λόγος περιφέρειας μέσης/ισχύων (rho = -0.525, p=0.012), και αρνητικά με την ινσουλίνη (rho = -0.495, p=0.019) και τον HOMA-IR (rho = -0.482, p=0.023), ενώ θετική συσχέτιση βρέθηκε με την HDL-χοληστερόλη (rho = 0.568, p=0.006). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στην αντιπονεκτίνη και τον TNF-α πριν και μετά την παρέμβαση για καμία από τις ομάδες. Τέλος, από την ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA δεν αναδείχθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στα επίπεδα αντιπονεκτίνης (p=0.505) και TNF-α (p=0.926) μεταξύ των δύο ομάδων.Συμπέρασμα: Η παρέμβαση με συμπλήρωμα μαστίχας Χίου σε παχύσαρκους ασθενείς με NAFLD/NASH δεν επηρέασε τα επίπεδα αντιπονεκτίνης και TNF-α. Λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών, η διερεύνηση αλλαγών στα επίπεδα των δύο κυτταροκινών, καθώς και σε άλλους δείκτες φλεγμονής, θα διερευνηθεί περαιτέρω σε μεγαλύτερο δείγμα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία
Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος Ήπατος
TNF-α
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Παχυσαρκία - Υγιειονολογικές απόψεις
Μαστίχα
Αντιπονεκτίνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.