Επίδραση διατροφικού συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου στη σύσταση σώματος και δείκτες παχυσαρκίας σε παχύσαρκους ασθενείς με ΝΑFLD

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Επίδραση διατροφικού συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου στη σύσταση σώματος και δείκτες παχυσαρκίας σε παχύσαρκους ασθενείς με ΝΑFLD

Τζούμα, Μαγδαλινή Γ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της μαστίχας Χίου στη σύσταση του σώματος και τους δείκτες παχυσαρκίας σε παχύσαρκους ασθενείς με τη νόσο, στα πλαίσια της μελέτης Mast4Health. Η μελέτη Mast4Health συνιστά μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή έναντι εικονικού σκευάσματος κλινική δοκιμή, στόχος της οποίας είναι να διερευνήσει την επίδραση εξάμηνης χορήγησης Μαστίχας Χίου, στη δόση των 2,1g ημερησίως, στη NAFLD. Η διάγνωση της ηπατικής νόσου έγινε με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (μέθοδος LiverMultiScan), και υπολογισμό του Liver Fibrosis (LIF) score. Από τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, 22 άτομα κρίθηκαν κατάλληλα για τη συμμετοχή στη μελέτη. Αναλύθηκαν οι μεταβολές στο σωματικό βάρος, Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), περιφέρεια μέσης, λόγο περιφέρειας μέσης / ισχίου, και στη σύσταση σώματος χρησιμοποιώντας τον λιπομετρητή TANITA SC-330. Στο σύνολο των ασθενών με μαγνητική τομογραφία, (n=32) προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του LIF σκορ με το βάρος, το ΔΜΣ και την περιφέρεια μέσης (p<0,005), αρνητική συσχέτιση με την οστική μάζα ( % σωματικού βάρους, p= 0,039) και τάση αρνητικής αλλά μη σημαντικής συσχέτισης μεταξύ του LIF σκορ με τη μυϊκή μάζα και ολικό νερό εκφρασμένα ως ποσοστό σωματικού βάρους ( p= 0,07 και p= 0,075 αντίστοιχα). Μετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, η περίμετρος μέσης διατήρησε τη στατιστική σημαντικότητα της (p=0,009). Όσον αφορά τις μεταβολές στη σύσταση σώματος, φάνηκε για την ομάδα Α (n=7) μείωση της λιπώδους μάζας και της περιμέτρου μέσης, προσεγγίζοντας τη στατιστική σημαντικότητα (p=0,052 και p=0,06 αντίστοιχα), ενώ δεν καταγράφηκανσημαντικές μεταβολές στην ομάδα Β (n=10). Λόγω του μικρού μεγέθους και μεμονωμένου εκ του συνολικού δείγματος, δεν είναι εφικτή η εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων. Απαιτείται η ολοκλήρωση της παρέμβασης από όλα τα ερευνητικά κέντρα. Τότε αναμένεται να αποκαλυφθεί η κωδικοποίηση Α και Β, ώστε να αξιολογηθούν συνολικά τα αποτελέσματα και η επίδραση της μαστίχας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Σύσταση σώματος
Ήπαρ - Ασθένειες
Μαστίχα
Μη Αλκοολική Λιπώδης Διήθηση του Ήπατος
Κλινική Δοκιμή
Σύσταση Σώματος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)