Γεωμορφολογική μελέτη τμήματος της δελταϊκής περιοχής του Πηνειού Ποταμού (Θεσσαλία )

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Γεωμορφολογική μελέτη τμήματος της δελταϊκής περιοχής του Πηνειού Ποταμού (Θεσσαλία )

Βελαώρας, Γεώργιος Κ.
Φυντανίδης, Αθανάσιος Γ.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η χαρτογράφηση και ερμηνεία των αλλαγών τμήματος του Δέλτα του Πηνειού στη Θεσσαλία, που συνέβησαν το χρονικό διάστημα 1997-2017. Για να επιτευχθούν οι στόχοι συλλέχθηκαν δεδομένα και πληροφορίες από ολόκληρη την περιοχή του Δέλτα τόσο από προηγούμενες μελέτες για την περιοχή όσο και από αεροφωτογραφίες του 1997 και τις σύγχρονες του 2017. Για τους σκοπούς της εργασίας αντλήθηκαν από προηγούμενες μελέτες γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία, μορφολογικά και γεωλογικά στοιχεία τα οποία περιέχουν δεδομένα για το υδρογραφικό δίκτυο και τις λεκάνες απορροής και αποδοχής. Μελετήθηκε η τεκτονική και η εξέλιξη της στην ευρύτερη περιοχή, και γνωστοποιήθηκαν οι χρήσεις γης. Τα προηγούμενα συγκεντρώθηκαν ώστε να οριστούν εκείνα τα κριτήρια τα οποία θα οδηγήσουν στην πληρέστερη χαρτογράφηση. Κατασκευάστηκε ένας σύνθετος χάρτης με τις κυριότερες γεωμορφές και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις μέρους της δελταϊκής πεδιάδας που αφορούν τις αεροφωτογραφίες του 2017. Σημαντικό για την κατασκευή του σύνθετου χάρτη ήταν οι αεροφωτογραφίες του 1997 και η πτήση για την λήψη αεροφωτογραφιών τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Ο σύνθετος χάρτης απεικονίζει τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί στο τμήμα του Δέλτα τα τελευταία 20 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αεροφωτογραφίες και τον γεωμορφολογικό χάρτη της μελέτης των Καρύμπαλη και Γάκη-Παπαναστασίου του 2005. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και χαρτογράφησης ανέδειξαν ότι η δελταϊκή ακτογραμμή νότια των σημερινών εκβολών προελαύνει λόγω της σταδιακής προσαύξησης παράκτιων αµµωδών ράχεων σε αντίθεση με την περιοχή των εγκαταλελειμμένων εκβολών (βόρεια του Στοµίου) που έχει υποστεί διάβρωση. Συμπληρωματικά η κύρια μεταβολή στην περιοχή είναι η διάβρωση στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης η οποία διαφοροποιεί τα αποτελέσματα της μελέτης του 2005 (από αεροφωτογραφία 1997).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πηνειός
Γεωμορφολογική
Γεωμορφολογία
Αεροφωτογραφίες
Δέλτα
Φωτογραμμετρία
Ποταμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.