Ανάλυση μορφομετρικών πραμέτρων υδρολογικής λεκάνης με χρήση GIS

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Ανάλυση μορφομετρικών πραμέτρων υδρολογικής λεκάνης με χρήση GIS

Μισθός, Λουκάς Μωυσής

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάλυση μορφομετρικών παραμέτρων υδρολογικής λεκάνης με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ, Geographic Information Systems – GIS). Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης περιγράφηκε το φυσικογεωγραφικό φαινόμενο της ανάπτυξης και εξέλιξης μιας λεκάνης αποστράγγισης και παρατέθηκαν οι λόγοι δημιουργίας και ανάπτυξης ενός συσχετιζόμενου υδρογραφικού δικτύου που αλληλεπιδρά με μια λεκάνη απορροής, αποστραγγίζοντας τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα που προσπίπτουν σε αυτή. Επιπρόσθετα, αναδείχθηκαν οι κύριοι δείκτες-παράμετροι οι οποίοι διασφαλίζουν μια αποτελεσματική ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση.Σε μια προσπάθεια να εκτιμηθούν αυτές οι παράμετροι, αναπτύχθηκαν οι μεθοδολογίες ποσοτικής υδρολογικής ανάλυσης, μέσω των οποίων προέκυψαν οι βασικές γεωμορφικές ενότητες αναφοράς, προκειμένου να διενεργηθεί μετέπειτα η απόδοση τιμών των παραμέτρων σε κάθε μία από αυτές. Επίσης, διερευνήθηκε ο ρόλος της μορφολογίας του ανάγλυφου (τοπογραφίας) μιας περιοχής, προκειμένου να επιτευχθεί μια τέτοια ανάλυση. Οι χειρωνακτικές, οι ημιαυτόματες και οι πλήρως αυτοματοποιημένες μέθοδοι αποτέλεσαν τις τρεις διαφορετικές τεχνικές υδρολογικής ανάλυσης. Για κάθε μία από αυτές καταγράφηκε ο λεπτομερής τρόπος απόκτησης δεδομένων, επεξεργασίας και διαχείρισής αυτών ώστε να καθοριστεί ένα υδρογραφικό δίκτυο και να οριοθετηθεί μια υδρολογική λεκάνη.Στο επόμενο στάδιο, επιλέχθηκε η λεκάνη απορροής επί της οποίας αναπτύχθηκε υδρολογική και ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση. Σε αυτό το σημείο παρουσιάστηκαν με λεπτομέρεια οι συγκεκριμένες ενέργειες και διαδικασίες που έλαβαν χώρα σε κάθε μια από τις τρεις μεθόδους (χειρωνακτικές, ημιαυτόματες και πλήρως αυτοματοποιημένες), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δύο τελευταίες, οι οποίες κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα των GIS. Προβαίνοντας σε εκτενείς αναφορές για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας σε ένα GIS κατά την υλοποίηση των δύο αυτών μεθόδων προέκυψε η υψηλή σπουδαιότητά και η εξαιρετική χρησιμότητα των GIS στην υπό μελέτη περίπτωση, καθώς και σε ανάλογες εφαρμογές.Τελικά, εφόσον έλαβαν χώρα οι παραπάνω προσεγγίσεις υδρολογικής και ποσοτικής γεωμορφολογικής ανάλυσης, τα παραγόμενα οπτικοποιήθηκαν σε θεματικούς χάρτες. Κατόπιν, αναπτύχθηκε η φυσικογεωγραφική σημασία των αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα συγκρίθηκαν τα τελευταία ως προς την ορθότητα και ακρίβεια τους σε κάθε μία μέθοδο. Επιπρόσθετα, αποτιμήθηκε η αξιοπιστία της κάθε μεθόδου, όπως και ο συνολικός χρόνος και η φυσική κόπωση που απαιτήθηκαν ώστε να πραγματοποιηθεί ολόκληρη η διαδικασία για κάθε μία μέθοδο. Τέλος, έγινε αναφορά στις πιθανές εφαρμογές μιας τέτοιας ανάλυσης, ενώ αναδείχθηκε το συγκριτικό πλεονέκτημα των αυτοματοποιημένων μεθόδων (με τη χρήση GIS) στη διαδικασία μοντελοποίησης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Hydrology
Geomorphology
Υδρολογία
Watersheds
Γεωμορφολογία
Υδρογραφία - Δίκτυα
Λεκάνες απορροής
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Drainage networks
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)