Συσχέτιση γενετικών παραγόντων με διατροφικούς δείκτες παχυσαρκίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συσχέτιση γενετικών παραγόντων με διατροφικούς δείκτες παχυσαρκίας

Μακρίδη, Χρυσούλα

Εισαγωγή: Η παιδική παχυσαρκία ορίζεται πλέον σαν μια νόσος που φαίνεται να έχει πάρει επιδημικές διαστάσεις. Λόγω της πληθώρας των επιπτώσεων που έχει στη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και των ποικίλων παραγόντων που φαίνεται να αποτελούν αιτίες του φαινομένου, έχει προκαλέσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση α)της επίδρασης ήδη γνωστών από την βιβλιογραφία πολυμορφισμών γονιδίων (FTO, TMEM18, MC4R, BDNF και NEGR1), που σχετίζονται με αυξημένο βάρος και αύξηση του κινδύνου υπερβάλλοντος βάρους, σε ανθωπομετρικούς δείκτες και στον κίνδυνο εμφάνισης υπερβάλλοντος βάρους, καθώς επίσης και β) πιθανών αλληλεπιδράσσεων των πολυμορφισμών αυτών με διατροφικούς παράγοντες σε παιδιά εφηβικής ηλικίας. Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 788 εφήβους ηλικίας 12- 15 ετών. Η συλλογή των δεδομένων περιελάμβανε την λήψη αίματος νηστείας για την απομόνωση γενετικού υλικού), την ανθρωπομετρία, και την διατροφική αξιολόγηση των συμμετεχόντων με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου καταγραφής διατροφικών συνηθειών και της συμμόρφωσης με την Μεσογειακή διατροφή την KIDMED. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση των λογισμικών SPSS 13.0 και PLINK 1.2. Αποτελέσματα: Το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών στο σύνολο της μελέτης έφτανε το 24,5% ενώ το ποσοστό παχύσαρκων παιδιών το 6,5 %. Η παρουσία κάθε αλληλόμορφου κινδύνου του rs9939609 του FTO σχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με αύξηση του ΔΜΣ κατά 0,524 kg/m2(p <0,001) και αύξηση του κινδύνου υπερβάλλοντος βάρους κατά 28%(p=0,028) . Η παρουσία κάθε αλληλομόρφου κινδύνου για τον rs2867125 του TMEM18 σχετίστηκε με αύξηση του ΔΜΣ κατά 1,47 kg/m2. (p=0,010) και αύξηση του κινδύνου υπερβάλλοντος βάρους 47%(p=0,008). Το KIDMED score φάνηκε να έχει αρνητική συσχέτιση με το ΔΜΣ (p=0,004). Η κατανάλωση πρωινού συσχετίστηκε επίσης αρνητικά με το ΔΜΣ (p=0,021), εύρημα το οποίο ισχύει και για την κατανάλωση βραδινού γεύματος(p=0,001). Η αλληλεπίδραση rs2867125 του γονιδίου TMEM18 με την πρόσληψη πρωινού φάνηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τον ΔΜΣ (p= 0.031). Συμπεράσματα: Στην μελέτη TEENAGE επαληθεύτηκε η επίδραση πολυμορφισμών των γονιδίων FTO και TMEM18 στον ΔΜΣ και στον κίνδυνο εμφάνισης υπερβάλλοντος βάρους σε παιδιά εφηβικής ηλικίας. Η αλληλεπίδραση του πολυμορφισμού του TMEM18 με την πρόσληψη πρωινού φάνηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντική με τον ΔΜΣ. Ωστόσο, το μικρό μέγεθος του δείγματος και η cross-sectional φύση της μελέτης δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να επαληθευτούν και σε άλλους πληθυσμούς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πρωϊνό - Υγιειονολογικές απόψεις
Breakfasts - Health aspects
Παχυσαρκία στα παιδιά
Παχυσαρκία - Γενετικές απόψεις
Obesity in children
Obesity - Genetic aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.