Η προσωπικότητα μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η προσωπικότητα μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Μπογράκου, Άννα

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις απόψεις παιδιών σχολικής ηλικίας, σχετικά με την αυτορρύθμιση και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις απόψεις αυτές και τους βασικούς παράγοντες που απαρτίζουν την προσωπικότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 250 μαθητές (134 αγόρια και 116 κορίτσια) με μέσο όρο ηλικίας 13,62 έτη (τ. α.= 0,597), οι οποίοι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια: α) «Ερωτηματολόγιο MSLQ», β) Ερωτηματολόγιο Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ(12). Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικές συσχετίσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές που είχαν συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερη αυτορρύθμιση. Ειδικότερα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ της χρήσης αυτορρυθμιστικών στρατηγικών, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι μαθητές/τριες, και της ευσυνειδησίας, της διανοητικής ανάπτυξης, της προσήνειας και της εξωστρέφειας (παράγοντες 2, 3, 4 και 5). Επίσης από τα αποτελέσματα φαίνεται, ότι ο παράγοντας 2 (ευσυνειδησία) προβλέπει την αυτορρύθμιση σε ποσοστό 20,1%, ενώ η διανοητική ανάπτυξη (παράγοντας 3) την προβλέπει σε ποσοστό 9,8%. Τέλος, πρόβλεψη της αυτορρύθμισης προκύπτει από τους παράγοντες 4 (προσήνεια) και 5 (εξωστρέφεια) σε ποσοστά 17,5% και 3,1% αντίστοιχα. Η σχέση που αναδεικνύεται ανάμεσα στις αυτορρυθμιστικές στρατηγικές και την προσωπικότητα, υπογραμμίζει ουσιαστικά την πολυπλοκότητα της αυτορρυθμιζόμενης διαδικασίας μάθησης (self-regulated learning process), η έρευνα της οποίας θα οδηγείται σε πιο ολοκληρωμένα και αξιόπιστα αποτελέσματα, μόνο όταν όλοι οι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη διάρκεια που την μελετούν, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Τα βασικά ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν στο χώρο της παιδαγωγικής ψυχολογίας, της σχολικής συμβουλευτικής και από τους επιστημονικούς φορείς-κλάδους που ασχολούνται με την αυτορρύθμιση και την αποτελεσματική μάθηση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κίνητρα στην εκπαίδευση
Προσωπικότητα
μάθηση
Personality in children
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Μοντέλο Πέντε Παραγόντων
Προσωπικότητα στα παιδιά
Motivation in education
Big Five model
μαθητές
κίνητρα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.