Η εφαρμογή του PROJECT ως διδακτικής μεθόδου και ως μέσου αξιολόγησης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών στόχων της στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας από τη σκοπιά των εκπαιδευομένων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η εφαρμογή του PROJECT ως διδακτικής μεθόδου και ως μέσου αξιολόγησης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών στόχων της στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας από τη σκοπιά των εκπαιδευομένων

Καραγεώργου, Ελισσάβετ

Η διπλωματική έρευνα αφορά τη διερεύνηση στάσεων και απόψεων των εκπαιδευόμενων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σχετικά με τον τρόπο που υλοποιείται το project μέσα στις τάξεις του σχολείου και στην επίτευξη ή όχι των στόχων που θέτουν οι εκπαιδευόμενοι σε γνωσιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ και οι υποθέσεις είναι τρεις. Αρχικά ότι εφαρμόζονται σωστά τα βήματα - στάδια υλοποίησης της μεθόδου με βάση τη βιβλιογραφία, ακόλουθα ότι ο εκπαιδευτής ανταποκρίνεται στο ρόλο του κατά την εφαρμογή της μεθόδου και τέλος, ότι καλύπτονταιοι γνωστικοίκαι ψυχοκοινωνικοί στόχοι των εκπαιδευομένων.Στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με ορισμούς και περιγραφή των εννοιών «δια βίου μάθηση», «εκπαίδευση ενηλίκων», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - πρόγραμμα σπουδών, σκοποί και στόχοι τους».Επίσης, δίνεται η έννοια της «εναλλακτικής διδακτικής» στην εκπαίδευση και αναλυτικότερα της διδακτικής μεθόδου «project». Ακολουθεί ανάλυση της εφαρμογής του project στα ΣΔΕ περιγράφοντας τα βήματα και τα στάδια που ακολουθούνται στην τάξη και στο εσωτερικό των ομάδων που δημιουργούνται. Ακόμα, παρατίθενται οι προϋποθέσεις της ορθής εφαρμογής της μεθόδου project σε εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συμπλήρωση ερωτηματολογίων με 101 κλειστού-τύπου ερωτήσεις σε δείγμα 677 εκπαιδευόμενων από 24 ΣΔΕ πανελλαδικά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής, των συσχετίσεων και της παραγοντικής ανάλυσης μεταξύ των μεταβλητών και γίνεται σχολιασμός-ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος, γίνεται καταγραφή των συμπερασμάτων που απορρέουν μέσα από τη διεξαγωγή της έρευνας και σύγκριση τους με τη διεθνή βιβλιογραφία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μέθοδος PROJECT
ψυχοκοινωνικοί στόχη
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Education - Greece
Teaching - Methodology
γνωστικοί στόχοι
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Teaching - Project method
Continuing education - Greece
Διδασκαλία - Μέθοδος Project
διδακτική
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - Ελλάδα
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-05-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)