Η ανάδειξη της Ανατολικής Ασίας σε σημαντικό προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: η περίπτωση των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ανάδειξη της Ανατολικής Ασίας σε σημαντικό προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: η περίπτωση των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα

Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος

Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό να εξετάσει την Ανατολική Ασία ως προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ). Ειδικότερη έμφαση δίνεται στην Κίνα, το πιο σημαντικό επενδυτικό κέντρο της περιοχής, όπως επίσης και στις επενδυτικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν την χώρα αυτή με την Ελλάδα. Αρχικά εξετάζονται οι γενικότερες τάσεις και η χωρική κατανομή των ΑΞΕ γενικότερα στην Ανατολική Ασία. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται και αναλύονται οι κρατικές πολιτικές ενίσχυσης της βιομηχανίας και των εισερχόμενων ΑΞΕ, η χωρική κατανομή των εισερχόμενων ΑΞΕ τόσο ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες όσο και στο εσωτερικό της κάθε χώρας ξεχωριστά, οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες των εισερχόμενων ΑΞΕ, η τομεακή διάρθρωση και οι κυριότερες χώρες προέλευσης τους. Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιείται ειδικότερα για την Κίνα η οποία σήμερα αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό ΑΞΕ στην περιοχή. Ειδική αναφορά γίνεται στην άνιση γεωγραφία που διαμόρφωσαν οι εισερχόμενες ΑΞΕ, ενισχύοντας τις υφιστάμενες περιφερειακές ανισότητες στην χώρα, αναλύοντας την πιο σύγχρονη εικόνα και τις πιο σύγχρονες τάσεις της. Στο τέλος γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής των σημαντικότερων ελληνικών επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκατασταθεί στην Κίνα. Αρχικά εξετάζεται το χρονικό πλαίσιο της εισόδου των ελληνικών ΑΞΕ στην Κίνα. Έπειτα παρουσιάζονται τα κυριότερα επενδυτικά σχέδια κατά κλάδο δραστηριοποίησης. Στην συνέχεια αποτυπώνεται το κινεζικό επενδυτικό περιβάλλον και κάποια εμπόδια εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα επισημαίνονται και οι δυνατότητες και προοπτικές συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων και κλάδων για δραστηριοποίηση στην κινεζική αγορά. Τέλος σχολιάζεται η γεωγραφία των ελληνικών ΑΞΕ στην Κίνα και αναλύονται οι σημαντικότεροι λόγοι που έχουν οδηγήσει τις ελληνικές ΑΞΕ στην υπάρχουσα χωρική κατανομή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ξένες - Κίνα
Investments
Επενδύσεις
Foreign - China

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.