Επενδυτικές στρατηγικές - Ελληνικό χρηματιστήριο 2002-2005

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Επενδυτικές στρατηγικές - Ελληνικό χρηματιστήριο 2002-2005

Δελλή, Βασιλική Χριστίνα

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθούν αποδόσεις υψηλότερες αυτών της αγοράς με τη χρήση κάποιας επενδυτικής στρατηγικής.Έχουν χρησιμοποιηθεί χρονολογικές σειρές δεδομένων των τιμών κλεισίματος των μετοχών των δεικτών FTSE-20 και FTSE-40 του ελληνικού Χρηματιστηρίου για την χρονική περίοδο 2002-2205. Ως βάσει αξιολόγησης έχει χρησιμοποιηθεί το έτος 2006.Οι επενδυτικές στρατηγικές που εξετάστηκαν εμπειρικά στα παραπάνω δεδομένα ήταν αυτές των Markowitz, Tobin, το υπόδειγμα GARCH(1,1), η θεωρία της υπεραντίδρασης και η μέθοδος που στηρίζεται στο single-index model. Μετά την παρουσίαση της ελληνικής πραγματικότητας στο ΧΑΑ για την περίοδο που μελετάμε γίνεται μια ανασκόπηση των θεωριών αποτίμησης της μετοχής όπου βρίσκουμε τα εξής. Οι Miller και Modiglianni (1961) θέτουν τα θεμέλια των υποδειγμάτων για τη «δίκαιη» τιμή αποτίμησης των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρίας. Ο Skogsvik (2002) προεκτείνει τη θεωρία αυτή και θεωρεί ότι η «δίκαιη αξία μη-μοχλευμένης εταιρίας» προκύπτει από την προεξόφληση των μελλοντικών μερισμάτων μείον την αξία έκδοσης νέων μετοχών ενώ ο Kolb (1996), Υπόδειγμα Gordon συμπεραίνει ότι για σταθερή στο διηνεκές αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή η δίκαιη τιμή μιας μετοχής εξαρτάται από το προσδοκώμενο μέρισμα κατά την επόμενη περίοδο, τον μακροχρόνιο ρυθμό αύξησης του μερίσματος, και το κόστος ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Τέλος το υπόδειγμα Ohlson συμπληρώνει το υπόδειγμα του υπολειμματικού εισοδήματος δια του καθορισμού μιας γραμμικής σχέσης που εξηγεί την συμπεριφορά του τελευταίου. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία ασφάλισης χαρτοφυλακίου με δικαιώματα προαίρεσης (OBPI) η οποία συνίσταται στην συγκρότηση ενός χαρτοφυλακίου αποτελεούμενου από επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. μετοχές), καλυπτόμενα από δικαιώματα πώλησης επ’ αυτών καθώς και η μέθοδος (CPPI) ασφάλισης χαρτοφυλακίου βάσει σταθερής αναλογίας, η οποία αρχικώς αναφερόταν στην ασφάλιση χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος (όπως είναι τα ομόλογα). Ακολουθούν τα συμπεράσματα από την εμπειρική ανάλυση, που προέκυψαν μετά την περιγραφή των προϋποθέσεων κατάστρωσης του άριστου χαρτοφυλακίου και την εφαρμογή των στρατηγικών σε αυτά. Η αξιολόγηση των στρατηγικών δείχνει ότι πράγματι η εφαρμογή μιας στρατηγικής από τις παραπάνω, στο διάστημα το οποίο μελετάμε επιφέρει αποδόσεις υψηλότερες από αυτές της αγοράς από 30 έως 98%.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Stock exchanges - Greece
χρηματιστήριο
Επενδύσεις - Ελλάδα
στρατηγική
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Επενδύσεις
Χρηματιστήρια Αξιών - Ελλάδα
Investments - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)