Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων:εργατικά ατυχήματα και πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ελληνικές περιφέρειες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων:εργατικά ατυχήματα και πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ελληνικές περιφέρειες

Γκλαβίνης, Αλέξανδρος

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής είναι η βελτίωση της ασφάλειας της υγιεινής και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το θέμα της υγιεινής και ασφάλεια της εργασίας και οι προτάσεις βελτιώσεων έτσι όπως αντιμετωπίζονται α) σε διεθνές επίπεδο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, β) στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ιδρύματα, οργανισμούς και επιτροπές που έχουν ιδρυθεί για το σκοπό αυτό και τέλος γ) στην Ελλάδα με τους αρμόδιους φορείς που είναι το Υπουργείο Απασχόλησης και το ΙΚΑ. Περιγράφονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που υπάρχουν σήμερα στους εργασιακούς χώρους, οι πολιτικές, τα μέσα, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες εφαρμογής πολιτικών όπως αυτές προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς ανάλογα με το επίπεδο του καθένα. Αναπτύσσεται η νομοθεσία και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζονται οι προτάσεις οι οδηγίες, τα μέτρα και η ενσωμάτωση τους στον Ελληνικό χώρο. Παρουσιάζεται η οργάνωση της ασφάλειας στον Ελληνικό χώρο, ο τρόπος καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και δίνονται πίνακες και διαγράμματα στατιστικής ταξινόμησης στο σύνολο της χώρας, σε περιφέρειες και αναλυτικά στοιχεία για 16 νομούς. Εξετάζεται η μεθοδολογία εφαρμογής της ευρωπαϊκής μεθόδου καταγραφής εργατικών ατυχημάτων ESAW. Σε αντιδιαστολή παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες ατυχημάτων στις ευρωπαϊκές χώρες και τέλος δίνονται συμπεράσματα και προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Industrial safety
Υγιεινή - Δίκαιο και νομοθεσία
Industrial hygiene
Εργατικά ατυχήματα - Δίκαιο και νομοθεσία
Health and hygiene
Industrial accidents

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.