Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Κρητικού, Θεοδώρα

Τα απορριπτόμενα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι ένα ρεύμα αποβλήτων ταχύτατης ανάπτυξης που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Οι αυξανόμενοι όγκοι των ΑΗΗΕ, σε συνδυασμό με την πολύπλοκη σύνθεση αυτών των στοιχείων και τις συνεπαγόμενες δυσκολίες κατάλληλης διαχείρισης τους, είναι αιτίες που προκαλούν έντονη ανησυχία. Οι κίνδυνοι οφείλονται στην παρουσία βαρέων μετάλλων (π.χ. υδράργυρος, κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο κ.λπ.), επιβραδυντικών φλόγας (π.χ. πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDEs), τετραβρωμοβισφαινόλη-Α (TBBP-A), κ.λπ.) και άλλων ενδεχομένως επιβλαβών ουσιών που μπορεί να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα ΑΗΗΕ περιέχουν πάνω από 1000 διαφορετικές χημικές ουσίες, πολλές από τις οποίες είναι τοξικές και η διάθεσή τους δημιουργεί σοβαρή ρύπανση. Η εργασία περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συστατικών και των ουσιών που συναντάμε συχνά στα ΑΗΗΕ και προκαλούν ανησυχία σε σχέση με τους ενδεχόμενους Περιβαλλοντικούς κινδύνους. Περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση στην επεξεργασία ΑΗΗΕ στις αναπτυγμένες χώρες, οι σχετικοί κίνδυνοι, όπως και οι συνθήκες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρουσιάζει δεδομένα και στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και την κατάσταση της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται αναφορά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως βασικού παράγοντα στον τομέα της συλλογής και κατά συνέπεια της διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικά απόβλητα - Ανακύκλωση
Ρύπανση - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Electronic waste - Recycling
Recycling (Waste, etc.)
Pollution - Environmental aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-04-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.