Εκτίμηση των παραμέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Οινόη ποταμού (Ν. Αττικής)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Εκτίμηση των παραμέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Οινόη ποταμού (Ν. Αττικής)

Νασοπούλου, Ιωάννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την ανάλυση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του ποταμού Οινόη ή Χάραδρου που βρίσκεται στον νομό Αττικής. Με βάση τον τύπο του υδρολογικού ισοζυγίου έγινε προσπάθεια εκτίμησης των παραμέτρων του κύκλου νερού για την περιοχή του Οινόη ποταμού, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στα πλαίσια της εργασίας μελετήθηκε το κλίμα της περιοχής μετά από την επεξεργασία των λιγοστών πρωτογενών στοιχείων βροχομετρικών σταθμών που συλλέχθηκαν για την συγκεκριμένη λεκάνη απορροής. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για την ανάλυση του υδρολογικού ισοζυγίου, υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες που κρίθηκαν σε κάθε περίπτωση κατάλληλες, οι παράμετροι από τους οποίους εξαρτάται. Η πρώτη παράμετρος που παίζει σημαντικό ρόλο στον υδρολογικό κύκλο είναι ο όγκος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (Ρ) που δέχεται η λεκάνη. Με δεδομένα τα ελάχιστα βροχομετρικά δεδομένα που ήταν διαθέσιμα για την περιοχή μελέτης, κρίθηκε σκόπιμη η χρησιμοποίηση της μεθόδου μετατροπής των ισοϋψών καμπυλών σε υσοϊέτιες. Η δεύτερη παράμετρος του υδρολογικού ισοζυγίου που αναλύθηκε είναι η εξατμισοδιαπνοή (Ε). Όπως για τον όγκο του νερού που δέχεται η λεκάνη (Ρ) έτσι και για την παράμετρο της εξατμισοδιαπνόης αναπτύχθηκαν κάποιοι μέθοδοι υπολογισμού και εν συνεχεία έγινε εφαρμογή του τύπου του Turc για τη εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής στην λεκάνη απορροής που μελετήθηκε. Η τελευταία παράμετρος του υδρολογικού ισοζυγίου που υπολογίστηκε είναι η κατείσδυση, η ποσότητα του νερού δηλαδή που χάνεται διαπερνώντας τους γεωλογικούς σχηματισμούς που καλύπτουν την λεκάνη. Για την εκτίμηση του ποσοστού κατείσδυσης χρησιμοποιήθηκε ο υδρογεωλογικός χάρτης της ευρείας περιοχής Αγίου Θωμά - Μαλακάσας – Καλάμου – Μαραθώνα που έχει εκπονηθεί απο την υδρογεωλογική έρευνα των (Δούνα Α.κ.α, 1980). Με την χρήση του λογισμικού Arcmap δημιουργήθηκε μια πολυεπίπεδη βάση δεδομένων (ισοϋψείς καμπύλες, υδρογραφικό δίκτυο, υδροκρίτης, λιθολογικοί σχηματισμοί) αναλογικών χαρτών (τοπογραφικοί χάρτες κλίμακας 1:50.000, υδρολιθολογικός χάρτης κλίμακας 1:50.000). Η εκτίμηση των παραμέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου για την λεκάνη απορροής του Οινόη ποταμού έδειξε ότι δέχεται ετησίως συνολικό όγκο νερού που ανέρχεται 163279977,2 m3 .Η ποσότητα ………του νερού αυτού χάνεται λόγω του φαινομένου της εξάτμισης και διαπνοής, ενώ ποσότητα 32734074,69 m3 κατεισδύει μέσω της διαπερατότητας των γεωλογικών σχηματισμών εμπλουτίζοντας τους υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής. Η τελική ποσότητα νερού που αποτελεί την επιφανειακή απορροή, εκτιμήθηκε σε .. … m3. Σημαντική επέμβαση στον υδρολογικό κύκλο της λεκάνης, η κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα το 1929, για την ύδρευση της πόλης της Αθήνας.Η μακροπρόθεσμη επίπτωση από την λειτουργία του φράγματος αφορά την παράκτια ζώνη της πεδιάδας του Μαραθώνα που λόγω έλλειψης τροφοδοσίας με ποτάμια ιζήματα υποχωρεί σημαντικά. Επιπλέον, η αύξησης της δόμησης στην λεκάνη που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία, εκτιμάται ότι επηρεάζει την αναλογία κατείσδυσης-επιφανειακής απορροής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Hydrologic cycle
Oinois River
Οινόης
Watersheds
Ποταμός
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Λεκάνες απορροής
Υδρολογικό ισοζύγιο
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.