Εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση αποβλήτων: Ευρωπαϊκές πρακτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση αποβλήτων: Ευρωπαϊκές πρακτικές

Ρούσσου, Ευλαβία

Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί σήμερα πρώτης σημασίας ζήτημα για το περιβάλλον τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο ζωής και λειτουργίας των σύγχρονων πόλεων. Στην χώρα μας το συγκεκριμένο θέμα εκτός της περιβαλλοντικής πλευράς του, τείνει να εξελιχθεί και σε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας αρχικά είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης που αφορά την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα (θεσμικό πλαίσιο, παράγοντες που επηρεάζουν την διαχείριση, προβλήματα που δημιουργούνται κ.τ.λ.) και στην συνέχεια η λεπτομερής μελέτη των πρακτικών που ακολουθούνται και οι πολιτικές που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθως πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή, με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), που αφορά την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων σε ένα τομέα μελέτης του Δήμου Καλλιθέας και συγκεκριμένα προτείνεται αναπροσαρμογή του προγράμματος αποκομιδής στο τομέα αναφοράς με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Συνεπώς, ο στόχος της πιλοτικής αυτής εφαρμογής είναι η βελτιστοποίηση του προγράμματος αποκομιδής, η οποία συνεπάγεται μείωση κόστους και χρόνου αποκομιδής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Refuse and refuse disposal
Βιομηχανικά απόβλητα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.