Πράσινη ανάπτυξη και επενδύσεις Α.Π.Ε. στη νησιωτική περιφέρεια: η περίπτωση της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Πράσινη ανάπτυξη και επενδύσεις Α.Π.Ε. στη νησιωτική περιφέρεια: η περίπτωση της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

Κατσούλα, Αθανασία

Η Ελλάδα με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών που μπορούν να παράγουν ενέργεια από φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές, αξιοποιώντας τον εγχώριο φυσικό πλούτο και προσανατολίζοντας την οικονομία προς τις πράσινες επενδύσεις. Ειδικότερα, στα νησιά πρέπει να γίνει απεξάρτηση από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι επενδύσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις νησιωτικές περιοχές, αποτελούν μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η συμβολή των επενδύσεων ΑΠΕ στη περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου για την ενεργειακή τους αυτονομία, ενώ γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης αν οι επενδύσεις των ΑΠΕ συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιφέρειας. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε δείγμα 430 κατοίκων των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, παρουσιάσθηκαν οι σπουδαιότερες απόψεις των κατοίκων για τις επενδύσεις, τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή των ΑΠΕ, ενώ από την εμπειρική ανάλυση που ακολούθησε, προέκυψε ότι το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία, οι γνώσεις για την πράσινη ανάπτυξη αποτελούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις των ΑΠΕ. Σύμφωνα με τους κατοίκους, η πεποίθησή τους ότι οι ΑΠΕ αποτελούν το ενεργειακό μέλλον της χώρας, οδηγεί στην άποψη ότι συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία των νησιών (R2 = 28,5%). Τέλος, οι περισσότεροι κάτοικοι της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου αναγνωρίζουν τον όρο ΑΠΕ (R2 = 27%), ενώ θεωρούν ότι οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου τους (R2 = 29,5%).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βόρειο
πράσινη ανάπτυξη
Βόρειο Αιγαίο
Renewable energy sources - Greece - Aegean
Οικολογία - Ελλάδα - Αιγαίο
Ecology - Greece - Aegean
Energy conservation
επενδύσε ις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα - Αιγαίο
δειγματοληπτική έρευνα
North
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
λογιστική παλινδρόμηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.