Πολυμεταβλητά μοντέλα συσχετίσεων αδιπονεκτίνης και λεπτίνης με τις διατροφικές συνήθειες σε δείγμα του γενικού πληθυσμού από τη μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Πολυμεταβλητά μοντέλα συσχετίσεων αδιπονεκτίνης και λεπτίνης με τις διατροφικές συνήθειες σε δείγμα του γενικού πληθυσμού από τη μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ»

Ταμπούρλου, Μεταξία

Σκοπός: Διαιτητικοί παράγοντες έχουν σχετισθεί με τα επίπεδα αδιπονεκτίνης και λεπτίνης πλάσματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής και στη συγκέντρωση αδιπονεκτίνης και λεπτίνης πλάσματος, σε φαινομενικά υγιείς ενήλικες. Μεθοδολογία: Η μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ» είναι μια συγχρονική πληθυσμιακή μελέτη η οποία διενεργήθηκε στην περιοχή της Αττικής κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2002. Περιλαμβάνει ένα δείγμα 3042 ατόμων τυχαία επιλεγμένο και στρωματοποιημένο κατά ηλικία και φύλο. Στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν 532 άτομα τυχαία επιλεγμένα από το συνολικό δείγμα. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που αφορούσαν ανθρωπομετρικά, βιοχημικά, κλινικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά τρόπου ζωής. Η προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή εκτιμήθηκε με βάση το Μεσογειακό διατροφικό σκορ (κλίμακα 0-55). Αποτελέσματα: Τα άτομα με υψηλή προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή είχαν 41% υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης πλάσματος σε σχέση με τα άτομα με χαμηλή προσκόλληση (4.8 ± 2 και 3.4 ± 1.9 μg/ml αντίστοιχα, p<0.001). Αντίθετα, τα επίπεδα λεπτίνης δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων (4.4 ± 3.2 και 4.2 ± 3.4 μg/L αντίστοιχα, p=0.602). Η πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι τα άτομα με μέτρια προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή είχαν σημαντικά χαμηλότερη συγκέντρωση αδιπονεκτίνης συγκριτικά με τα άτομα με υψηλή προσκόλληση (β= -0.65, p=0.02), ανεξάρτητα από πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες (ηλικία, φύλο, δείκτη μάζας σώματος, φυσική δραστηριότητα, κάπνισμα, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, υπερχοληστερολαιμία, TNF-α). Συμπέρασμα: Η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης πλάσματος σε υγιείς ενήλικες, ανεξάρτητα από πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Ο ενδεχόμενος ρόλος της αδιπονεκτίνης στην ευεργετική επίδραση της Μεσογειακής δίαιτας στην καρδιαγγειακή υγεία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Λεπτίνη
Cardiovascular system
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Leptin
Atherosclerosis
Καρδιαγγειακό σύστημα
Αντιπονεκτίνη
Adiponectin
Αρτηριοσκλήρωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.