Διατροφική αξιολόγηση ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διατροφική αξιολόγηση ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση

Καρακικέ, Αικατερίνη

Η υποθρεψία αποτελεί ένα αρκετά συχνό φαινόμενο σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την νοσηρότητα και θνητότητα αυτών των ασθενών. Πιθανά η υποθρεψία σε αυτή την ομάδα ασθενών να οφείλεται στην ανεπαρκή διαιτητική πρόσληψη, την καταβολική απάντηση της υποκείμενης νόσου, στην καθαυτή διαδικασία της διάλυσης, σε καταστάσεις που σχετίζονται με την ΤΑ-ΧΝΑ (όπως η παρουσία φλεγμονής)κτλ. Αντικείμενο πολλών μελετών έχει αποτελέσει η αξιολόγηση των δεικτών διατροφικής θρέψης. Η διάγνωση της υποθρεψίας γενικά γίνεται μέσω της εύρεσης ειδικών αλλαγών στην σύσταση των πρωτεϊνών του πλάσματος ή στις ανθρωπομετρικές μετρήσεις που συμβαίνουν εξαιτίας μειωμένης ενεργειακής ή πρωτεϊνικής πρόσληψης παρά από απευθείας αξιολόγηση της κατάσταση θρέψης. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η κατάσταση θρέψης 37 σταθεροποιημένων ασθενών που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση στο Νεφρολογικό Κέντρο «Γ.Παπαδάκης» του ΠΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», μέσω ενός ερωτηματολογίου διατροφικής αξιολόγησης που εφαρμόστηκε πρώτη φορά σε αιμοκαθαρόμενους αλλά και με τον προσδιορισμό βιοχημικών δεικτών. Επίσης η διαιτητική τους πρόσληψη αξιολογήθηκε μέσω ενός τροποποιημένου ερωτηματολογίου συχνότητας του Willet. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διαιτητικής πρόσληψης συγκρίθηκαν με τα DRI’s. Τέλος στην παρούσα μελέτη έγινε έλεγχος επαναληψιμότητας του τροποποιημένου ερωτηματολόγιου συχνότητας τροφίμων του Willet. Ο μέσος χρόνος αιμοκάθαρσης των ασθενών της μελέτης μας ήταν 64,41 ±70,37μήνες, ενώ κυριότερη αιτία νεφρικής βλάβης μας ήταν η σπειραματονεφρίτιδα, σε ποσοστό 24.3%, ενώ το 21.6%των ασθενών που συμμετείχαν το αίτιο της νεφρικής βλάβης ήταν άγνωστο, και κατά της αιμοκάθαρσης πιο συχνά χρησιμοποιείται φίλτρο υψηλής διαπερατότητας (High Flux). Όσο αναφορά την λήψη φαρμάκων και διατροφικών συμπληρωμάτων το 37,8%των ασθενών λάμβαναν Ερυθροποιητίνη και το 81,1% λάμβανε ενδοφλεβίως σίδηρο. Το 78,4% των ασθενών λάμβαναν δεσμευτικά του φωσφόρου προκειμένου να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν τα επίπεδα φωσφόρου του ορού στα φυσιολογικά, για τους αιμοκαθαρόμενους επίπεδα, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών (43,2%) λάμβανε L-Καρνιτίνη και το 29,7% των ασθενών λάμβανε στατίνη προκειμένου να μειωθεί η χοληστερόλη του ορού του αίματος. Με βάση το σκορ που προέκυψε από το ερωτηματολόγιο διατροφικής κατάστασης προέκυψε ότι το 48,7% των ασθενών είχαν καλή θρεπτική κατάσταση, το 48,7% των ασθενών διέτρεχαν κίνδυνο για υποθρεψία, ενώ το 2,6% των ασθενών έπασχε από υποθρεψία. Επιπλέον 89,2% των ασθενών είχε λάβει οδηγίες που αφορούσαν την κατανάλωση τροφής ή μιας συγκεκριμένης διαιτητικής αγωγής, ενώ το 86,5%των ασθενών είχαν λάβει οδηγίες για την ποσότητα των υγρών που έπρεπε καθημερινά να καταναλώνουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ασθενών απέκλινε ήπια ή μέτρια από τις οδηγίες που είχε λάβει είτε για την δίαιτα είτε για τα υγρά που έπρεπε να καταναλώνει. Όσο αναφορά το βιοχημικό προφίλ των ασθενών της συγκεκριμένης μελέτης δεν διαπιστώθηκε να πάσχουν από διαταραχές του ασβεστίου, καλίου νατρίου και φωσφόρου του ορού. Ισχυρή θετική, γραμμική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ NPCR και ουρίας αίματος, γεγονός αναμενόμενο αφού ο υπολογισμός του NPCR βασίζεται στον προσδιορισμό της ουρίας αίματος. Τα παραπάνω αποτελέσματα της ερευνάς μας συμφωνούν, με τα αποτελέσματα μιας ερευνάς που έλαβε χώρα στο ίδιο Νοσοκομείο που έγινε και αυτή η μελέτη, αλλά στην δεύτερη συμπεριλαμβάνονταν μεγαλύτερος αριθμός ασθενών. Επιπλέον η ύπαρξη φλεγμονής στους ασθενεις της μελέτης μας δεν φάνηκε να επηρεάζει τα επίπεδα αλβουμίνης στον ορό, τα επίπεδα NPCR, την πρόσληψη ενέργειας, όμως αυτές οι αρνητικές συσχετίσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Θετική συσχέτιση στην μελέτη μας βρέθηκε μεταξύ NPCR και πρωτεϊνών της δίαιτας (από το ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφίμων). Επιπλέον από τα αποτελέσματα της μελέτης μας φαίνεται ότι οι ασθενείς μας λάμβαναν ενέργεια και πρωτεΐνες από την δίαιτα σε ποσότητες υψηλότερες από αυτές που τους προτείνονταν, από την NΚFK-DOQI. Επιπρόσθετα στις συγκρίσεις δεικτών διατροφικής αξιολόγησης μεταξύ των 3 διαφορετικών ομάδων ασθενών, ανάλογα με την διατροφική τους κατάσταση, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι δείκτες θρέψης των ασθενών βρίσκονταν εντός φυσιολογικών ορίων ή στο ότι το ερωτηματολόγιο με βάση το οποίο έγινε η κατάταξη ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση δεν έχει αξιόπιστη εφαρμογή στους αιμοκαθαρόμενους. Στην παρούσα μελέτη επίσης από 10 ασθενείς έγινε 4ημερη καταγραφή της δίαιτάς τους προκειμένου να ερευνήσουμε τυχόν διαφορές μεταξύ της διαιτητικής πρόσληψης των ημερών που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση και των ημερών που δεν υποβάλλονταν. Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά που βρέθηκε είναι μεταξύ της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών οξέων, ψευδαργύρου και καφεΐνης. Ενώ από άλλες μελέτες φαίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην διαιτητική πρόσληψη μεταξύ των ημερών που ασθενεις υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και εκείνων των ημερών που δεν υποβάλλονται. Συγκρίνοντας τις διαιτητικές προσλήψεις (από το ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων) των ασθενών της μελέτης μας με τις αντίστοιχες τιμές DRI’s συμπεραίνουμε ότι η πρόσληψη υδατανθράκων, λίπους, κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών οξέων διαφέρει σημαντικά από τα αντίστοιχα DRI’s ή το Εύρος Πρόσληψης (AMDR), μάλιστα οι διαιτητικές προσλήψεις είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις τιμές αναφοράς. Όσο αναφορά την πρόσληψη φυτικών ινών οι γυναίκες προσλαμβάνουν ποσότητα ίση με αυτή που προτείνεται, ενώ οι άνδρες κατανάλωναν μικρότερη ποσότητα. Επίσης η διαιτητική πρόσληψη χοληστερόλης και βιταμίνης Α των ασθενών ήταν ίση με την αντίστοιχη τιμή DRI’s. Επιπλέον οι ασθενείς υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους σε βιταμίνη Β6 και της βιταμίνη Β12 και βιταμίνη C. Επιπλέον τα DRI’s για τις βιταμίνες D,Ε και φολικό οξύ είναι μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα ανώτερα άκρα των διαστημάτων εμπιστοσύνης, ένδειξη ότι οι ανάγκες των ασθενών δεν καλύπτονται. Οι τιμές DRI’s του ασβεστίου, του μαγνησίου και του ψευδαργύρου για τους άνδρες, αλλά και του σιδήρου για τις γυναίκες βρίσκονται εντός των αντίστοιχων διαστημάτων εμπιστοσύνης, όποτε οι τιμές αναφοράς είναι ίσες με τις διαιτητικές προσλήψεις. Η τιμή DRI’s για το φώσφορο είναι μικρότερη από το κατώτερο άκρο του αντίστοιχου ΔΕ, που σημαίνει ότι οι ασθενείς προσλαμβάνουν υψηλές ποσότητες φωσφόρου, που δεν συνίσταται στην περίπτωση των αιμοκαθαρόμενων ασθενών. Τέλος οι τιμές αναφοράς για το κάλιο και νάτριο είναι ίσες με τις αντίστοιχες προσλήψεις. Παρόλα αυτά απαιτείται η αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης μεγαλύτερου αριθμού αιμοκαθαρόμενων ασθενών με το ερωτηματολόγιο διατροφικής αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη αυτή. Παρόμοια το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων του Willett πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση διαιτητικής πρόσληψης μεγαλύτερου αριθμού αιμοκαθαρόμενων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Νεφρά - Ασθένειες
Hemodialysis
Νεφρική ανεπάρκεια - Διαιτολογικές απόψεις
Αιμοκάθαρση
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Renals - Diseases
Diet in disease
Renal failure - Nutritional aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)