Ανάλυση κύκλου ζωής ελαιόλαδου στην Κύπρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Ανάλυση κύκλου ζωής ελαιόλαδου στην Κύπρο

Στέλιου, Μαρίνα

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των επιπτώσεων που προκαλούνται από την παραγωγή και κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών, αύξησε το ενδιαφέρον για τη δημιουργία μεθόδων που αποσκοπούν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται στο περιβάλλον. H Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντος ή όπως ονομάζεται στην Αγγλική ορολογία Life Cycle Assessment είναι μια από τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που προκαλούνται στο περιβάλλον από την παραγωγή ενός προϊόντος. H Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη πρόληψη της ρύπανσης και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Η μεθοδολογία της ΑΚΖ έχει πλέον ενταχθεί στα πρότυπα ISO 14040 – 14043 και αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια:• Προσδιορισμό σκοπού και αντικειμένου της μελέτης• Απογραφή δεδομένων• Εκτίμηση των επιπτώσεων• Ερμηνεία των αποτελεσμάτωνΗ ΑΚΖ εφαρμόζεται στη Βιομηχανία Τροφίμων και έχουν δημοσιευτεί αρκετά παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου σε βιομηχανικά προϊόντα. Παρόλα αυτά οι περισσότερες μελέτες κύκλου ζωής τροφίμων που πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να καλύψουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής τροφίμων λόγω έλλειψης αξιόπιστων δεδομένων καθώς και λόγω της εμπλοκής πολλών επιστημονικών κλάδων σε αυτό.Με βάση τα πιο πάνω, η παρούσα εργασία προσπάθησε να καλύψει όσο το δυνατόν καλύτερα τον κύκλο ζωής της παραγωγής και συσκευασίας ελαιολάδου στην Κύπρο. Το πεδίο της έρευνας περιλαμβάνει τις σημερινές πρακτικές καλλιέργειας της ελιάς στην Κύπρο και την επεξεργασία του ελαιολάδου σε ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο της Πάφου. Επιπλέον, ως προέκταση του πιο πάνω, εξετάστηκε και το στάδιο της πλαστικής συσκευασίας λιανικής πώλησης του ελαιολάδου χωρητικότηας 1 λίτρου, το οποίο αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο συσκευασίας του ελαιολάδου στην Κύπρο.Το σύστημα που ερευνήθηκε περιλαμβάνει τρία μεγάλα υποσυστήματα:• Την καλλιέργεια της ελιάς• Την επεξεργασία ελαιοκάρπου και παραλαβή ελαιολάδου• Την συσκευασία ελαιολάδουΗ επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Sima Pro 5. Σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή αποτελεσμάτων με βάση τη μεθοδολογία της ΑΚΖ, παίζουν οι παραδοχές που γίνονται. Η κυριότερη παραδοχή της παρούσας μελέτης είναι ότι δεν μοντελοποιήθηκε η περιβαλλοντική επίπτωση των φαινολών στα υγρά απόβλητα του ελαιουργείου.Με βάση τις παραδοχές που έγιναν και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν εξήχθησαν τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα:• Τόσο η παραγωγή όσο και η συσκευασία του ελαιολάδου έχουν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιδράσεις στους φυσικούς πόρους και αυτό λόγω της χρήσης των ορυκτών καυσίμων.• Από την παραγωγή του ελαιολάδου έχουμε θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων των ελαιοτριβείων με ελαιοπυρήνα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παραδοχές της έρευνας μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κύπρος
Olive oil
κύκλος ζωής
Ελαιόλαδο
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)