Ικανοποίηση νοσοκομειακών υπηρεσιών και βιώσιμη ανάπτυξη: απόψεις εργαζομένων και χρηστών της νοσοκομειακής μονάδας του Ευαγγελισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ικανοποίηση νοσοκομειακών υπηρεσιών και βιώσιμη ανάπτυξη: απόψεις εργαζομένων και χρηστών της νοσοκομειακής μονάδας του Ευαγγελισμού

Βασσάλου, Ασημίνα

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η έννοια της βιώσιμής ανάπτυξης. Η ανάγκη υιοθέτησης των αρχών της κρίνεται πλέον επιτακτική, έχοντας ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, μακροπρόθεσμα. Τα περισσότερα κράτη παγκοσμίως και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσανατολίζονται σε στρατηγικές πολιτικής, με σκοπό την επίτευξη της βιωσιμότητας.Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκει εφαρμογή σχεδόν σε όλους τους τομείς λειτουργίας ενός κράτους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Βιωσιμότητα ενός συστήματος λειτουργίας, όπως για παράδειγμα εκπαίδευσης, υγείας κ.α., υφίσταται μόνο όταν το σύστημα πρεσβεύει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ μέσω της πολικής (εκπαιδευτική, υγειονομική κ.λ.π.) που ακολουθείται από το κράτος, παράγονται προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών του παρόντος, αλλά και διασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών γενεών.Κίνητρο για την πραγματοποίηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε το ενδιαφέρον για την έννοια βιώσιμή υγειονομική πολιτική. Η σύνδεση της υγείας και την βιώσιμής ανάπτυξης είναι σχετικά πρόσφατη συγκριτικά με άλλους τομείς όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλές εμπειρικές μελέτες και προγράμματα, τόσο από την επιστημονική όσο και από την πολιτική κοινότητα. Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί η προσπάθεια μέτρησης της βιωσιμότητας των νοσοκομειακών μονάδων και η εξαγωγή βάσιμων στατιστικών αποτελεσμάτων με στόχο την αξιολόγηση της αποδοτικότητας τους, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.Σκοπός την πτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της νοσοκομειακής μονάδας του Ευαγγελισμού, ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα μετράται ο βαθμός της ικανοποίησης των χρηστών και των εργαζομένων, της νοσοκομειακής μονάδας του ευαγγελισμού, με σκοπό να αξιολογηθεί η απόδοση του νοσοκομείου και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, στόχος αποτελεί η λήψη πληροφοριών, σχετικά με το κατά πόσο το νοσοκομείο λειτουργεί με ασφάλεια, απέναντι στους πολίτες και το περιβάλλον, σε σχέση με τη διαχείριση των μολυσματικών του απορριμμάτων.Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε έξη κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο της βιώσιμης ανάπτυξης, στον τρόπο μέτρησής της (δείκτες), ενώ αναλύονται οι σχέσεις που την συνδέουν με τον τομέα της υγείας. Επίσης, γίνεται αναφορά σε δραστηριότητες του νοσοκομείου, οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγεία, παρουσιάζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων ενώ αναλύεται ο επιστημονικά ενδεδειγμένος τρόπος με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται τα απορρίμματα.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υγειονομικό σύστημα της Ελλάδας. Αρχικά γίνεται συνοπτική αναφορά στα είδη των υγειονομικών συστημάτων που ισχύουν ενώ η ιστορική αναδρομή δείχνει την σχετικά πρόσφατη εξελικτική πορεία της Ελλάδας στον τομέα της υγείας. Επίσης αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο φορέων, υποδομής και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ασφαλιστικής κάλυψης με σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας του συστήματος και την παράθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε όλου τους τομείς Το τρίτο κεφαλαίο εστιάζει στην έννοια της ικανοποίησης του ατόμου σχετικά με τον τομέα της υγεία τόσο από την πλευρά των χρηστών όσο και των εργαζομένων. Επίσης, γίνεται αναφορά σε υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες στο συγκεκριμένο τομέα και αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης την εργασίας σε προσωπικό νοσοκομειακών μονάδων και οι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο ικανοποίησης και την αξιολόγηση, των χρηστών, για υπηρεσίες υγείας.Η δομή και τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζονται στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το δείγμα και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα των κατανομών συχνοτήτων, του ελέγχου ανεξαρτησίας και της παραγοντικής ανάλυσης.Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος της πτυχιακής εργασίας παρατίθενται στο έκτο κεφάλαιο μαζί με τις προτάσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη του νοσοκομείου και του συστήματος υγείας.Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την περάτωση της, αλλά και την επισύναψη στα παραρτήματα, πινάκων περιγραφικών μέτρων, συχνοτήτων, ερωτηματολόγίων κ.α.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Health facilities
Υγειονομικές υπηρεσίες
Hospitals
Refuse and refuse disposal
Νοσοκομεία
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Αειφορική ανάπτυξη
Sustainable development

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.