Καταναλωτικά πρότυπα και παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων: μέθοδοι πρόβλεψης των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών της σύστασης τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Καταναλωτικά πρότυπα και παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων: μέθοδοι πρόβλεψης των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών της σύστασης τους

Σταμάτης, Παναγιώτης

Η Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελεί ένα πρόβλημα που κάθε πόλη καλείται να αντιμετωπίσει. Για την κατασκευή και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΣΔΑΣΑ) απαιτείται αρχικά ο σχεδιασμός του. Ο σωστός σχεδιασμός του ΣΔΑΣΑ είναι απαραίτητος για την επιτυχή λειτουργία του και την αποδοτική αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργούν τα ΑΣΑ σε μια περιοχή. Βασικό πλεονέκτημα στον σχεδιασμό είναι η δυνατότητα να γίνουν εκτιμήσεις των ποσοτήτων που θα παραχθούν στα επόμενα χρόνια. Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ για την περιοχή που θα υλοποιηθεί το ΣΔΑΣΑ είναι απαραίτητα για τη σωστή κατασκευή του, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις παραγόμενες ποσότητες στην διάρκεια λειτουργίας του. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι μέθοδοι εκτίμησης των παραγόμενων ΑΣΑ, βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Η εργασία επικεντρώνεται στα ΑΣΑ και την διαχείριση τους στην Ελλάδα. Περιγράφονται όλα τα στάδια της διαχείρισης των ΑΣΑ, η διαχείριση των ΑΣΑ όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση καθώς και η εξέλιξη του με στόχο την συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες. Μελετάται η σχέση της κατανάλωσης με την παραγωγή αποβλήτων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση στις πόλεις και τα νοικοκυριά και κατά συνέπεια επηρεάζουν την παραγωγή αποβλήτων. Στην συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι για την εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων στο μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Refuse and refuse disposal
Recycling (Waste, etc.)
Βιομηχανικά απόβλητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.