Το πρόβλημα χωροθέτησης των μονάδων πυρόσβεσης - διάσωσης: θεωρία και μεθοδολογία της έρευνας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Το πρόβλημα χωροθέτησης των μονάδων πυρόσβεσης - διάσωσης: θεωρία και μεθοδολογία της έρευνας

Λουκάκης, Ιωάννης

Η εργασία έχει ως αντικείμενο την εξέταση των θεωρητικών προσεγγίσεων για την χωροθέτηση των υπηρεσιών πυρόσβεσης - διάσωσης διερευνώντας παράλληλα τις σε πραγματικές συνθήκες δυνατότητες εφαρμογής τους σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Στοχεύει στην ανάπτυξη των ορισμών του αντικειμένου της μελέτης, την σε θεωρητικό επίπεδο επισκόπηση, αναφορά, ταξινόμηση και κριτική των προβλημάτων - μοντέλων χωροθέτησης, τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους, τις δυσκολίες εφαρμογής τους, την περιγραφή των μαθηματικών σχέσεων και μεθόδων επίλυσης τους, την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων τους, της χρηστικότητας και της αποδοτικότητας τους. Περαιτέρω εξετάζεται κατά πόσο αυτή η θεωρητική παρακαταθήκη βρίσκει εφαρμογή στην επίλυση πραγματικών χωρoθετικών προβλημάτων για τις υπηρεσίες πυρόσβεσης – διάσωσης σε μεγάλα αστικά κέντρα ή / και σε εθνικό επίπεδο. Επικεντρώνεται στην μεθοδολογία της έρευνας για την χωροθέτηση των υπηρεσιών πυρόσβεσης – διάσωσης στην Ελλάδα περιγράφοντας την παρελθούσα και υφιστάμενη κατάσταση. Αναπτύσσεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την μελέτη της περίπτωσης χωροθέτησης – κατανομής των υπηρεσιών πυρόσβεσης – διάσωσης στο δήμο Αθηναίων. Προσδιορίζονται οι περιπτωσιολογικοί παράγοντες και χαρακτηριστικά που αλληλεπιδρούν στην επιλεγμένη στρατηγική χωροθέτησης, επιχειρείται η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση κάποιων πρωτογενών επιχειρησιακών δεδομένων και περιγράφεται μια ολοκληρωμένη μεθοδολογικά πρόταση χωροθέτησης, μέσω ενός συστήματος διαχείρισης. Το συγκεκριμένο σύστημα βασίζεται στις πολυκριτηριακές μεθόδους χωρικής ανάλυσης, την στατιστική ανάλυση, σε ένα υπόδειγμα χωροθέτησης και σε επιμέρους βοηθητικά υποδείγματα που πλαισιώνουν την μεθοδολογία μέσω του πληροφοριακού υπόβαθρου ενός Γ.Π.Σ. Τέλος εξάγονται και αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προβληματισμοί σχετικά με την χρησιμότητα της ακολουθούμενης μεθοδολογίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Fire stations - Location - Greece
Πυροσβεστικοί σταθμοί - Τοποθεσία - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)