Μελέτη της επίδρασης των ατμοσφαιρικών ρύπων στις εισαγωγές ασθενών από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε νοσοκομεία, για την πόλη των Αθηνών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μελέτη της επίδρασης των ατμοσφαιρικών ρύπων στις εισαγωγές ασθενών από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε νοσοκομεία, για την πόλη των Αθηνών

Γορανίτης, Κωνσταντίνος

Στη συγκεκριμένη μελέτη ερευνήθηκε κατά πόσο συγκεκριμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το όζον (O3), το μονοξείδιο του αζώτου (NO), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM2.5) και το διοξείδιο του θείου (SO2) συσχετίζονται με τις εισαγωγές ασθενών από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιφέρειας των Αθηνών και για μια χρονική διάρκεια 20 μηνών, αφού λήφθηκαν υπόψη και κλιματικοί παράγοντες. Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα της μελέτης και εξετάζεται η στατιστική τους συσχέτιση είναι από 1/1/2001 έως 31/8/2002 και οι εισαγωγές των ασθενών αναφέρονται και στα δυο φύλα μαζί όπως και χωριστά. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στο πρωτόκολλο του προγράμματος APHEA-2 και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων (κλιματικών, τιμών ρύπων και εισαγωγών), πραγματοποιείται μέσω γενικευμένων γραμμικών μοντέλων (με παλινδρόμηση Poisson). Για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) διακρίνεται μια σημαντική συσχέτιση με τον αριθμό των εισαγωγών, η οποία γίνεται σημαντικά μεγαλύτερη στην περίπτωση που λαμβάνεται υπόψη η χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, γεγονός που κατά ένα μέρος ερμηνεύεται λόγω των υψηλότερων συγκεντρώσεων του ρύπου την περίοδο του χειμώνα. Το όζον (O3) επηρεάζει το γυναικείο φύλο αποκλειστικά και οι συγκεντρώσεις του φτάνουν σε υψηλά επίπεδα την καλοκαιρινή περίοδο. Το μονοξείδιο του αζώτου (NO) έχει τη μικρότερη συσχέτιση με τις εισαγωγές από τους εξεταζόμενους ρύπους ενώ το διοξείδιο του αζώτου (NO2) έχει σημαντική συσχέτιση η οποία δείχνει να επηρεάζεται, αλλά όχι σημαντικά, από κλιματικούς παράγοντες. Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM2.5) έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, χωρίς οι συγκεντρώσεις τους να δείχνουν κάποια εποχική προτίμηση ενώ οι επιδράσεις τους αυξάνονται ελαφρώς με τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Το διοξείδιο του θείου (SO2) φαίνεται να είναι αποκλειστικά χειμερινός ρύπος, ως προς τις συγκεντρώσεις του, ενώ ως προς τις επιδράσεις του εμφανίζει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως και μια, μικρότερου όμως βαθμού, με τις υψηλότερες.Η επίδραση των ατμοσφαιρικών ρύπων στη δημόσια υγεία των πολιτών της Αθήνας, όπως διαφαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα των στατιστικών συσχετίσεων είναι σημαντική και ο ρόλος τους στις περισσότερες περιπτώσεις αποδεικνύεται ανεξάρτητος από κλιματικούς παράγοντες. Μερικοί από τους εξεταζόμενους ρύπους εμφανίζουν σημαντικές επιδράσεις στην υγεία των Αθηναίων, χωρίς μάλιστα να έχουν παρουσιάσει καμία υπέρβαση των ενδεικτικών οριακών τιμών που θέτουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικές δράσεις και προτάσεις από την πολιτεία στο σύνολο της αλλά και από το κάθε πολίτη χωριστά, θα πρέπει να συνδυαστούν και να στοχεύουν στον περιορισμό των συγκεντρώσεων των ρύπων στην ατμόσφαιρα της πόλης, με αποτέλεσμα τη μείωση ή ακόμη και την πλήρη αποφυγή των επιδράσεων τους στην ανθρώπινη υγεία. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην προσπάθεια προσανατολισμού σε περιβαλλο¬ντικές πολιτικές είναι να πεισθεί το σύνολο των πολιτών για την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητά τους μέσα από ενημέρωση για τα οφέλη της μείωσης των συγκεντρώσεων της ρύπανσης σε οικονομικό επίπεδο και σε θέματα υγείας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ατμοσφαιρική ρύπανση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Ατμοσφαιρική ρύπανση - Υγιειονολογικές απόψεις
ατμοσφαιρική ρύπανση
Air - Pollution - Health aspects
Air - Pollution - Greece - Attica (Nome) - Athens
Coronary heart disease
Ασθένειες της στεφανιαίας
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-02-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)