Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους

Γκαδόλου, Ελένη

Η παρούσα εργασία προτείνει μια μεθοδολογία για τη σημασιολογική τεκμηρίωση των ιστορικών χαρτών, με ένα πρότυπο ειδικά διαμορφωμένο στις ιδιαιτερότητές τους, το οποίο θα αξιοποιεί παράλληλα και το γεωγραφικό περιεχόμενο τους. Μέχρι σήμερα, οι θεματοφύλακες των χαρτογραφικών συλλογών, ακολουθούν πρότυπα βιβλιογραφικά ή πολιτιστικών αντικειμένων για την περιγραφή τους, παραβλέποντας πολλές φορές, ειδικά χαρακτηριστικά των χαρτών. Παράλληλα, οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού, επιβάλλουν διαφορετικές τεχνικές προσέγγισης στην αναζήτηση και χρήση των ιστορικών χαρτών με κύριο χαρακτηριστικό την έμφαση στη σημασιολογία τους. Η σημασιολογική τεκμηρίωση θα καθορίσει με σαφήνεια τις έννοιες και τις σχέσεις που πλαισιώνουν έναν ιστορικό χάρτη παρέχοντας ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο με εννοιολογική βάση. Βασικός άξονας της μεθοδολογίας που προτείνεται είναι η δημιουργία μιας οντολογίας για τον ιστορικό χάρτη. Η οντολογία θα προσφέρει την αναπαράσταση της χαρτογραφικής γνώσης με τρόπο τυποποιημένο και θα υποστηρίζει τη δημοσιοποίηση της γνώσης αυτής στο Σημασιολογικό Ιστό καθώς και την ανάκτησή της με νέα «έξυπνα» ερωτήματα. Για την ανάπτυξή της οντολογίας, ακολουθείται η μεθοδολογική προσέγγιση της ολοκλήρωσης οντολογιών ενώ για τον έλεγχο της ορθότητάς της επιλέγεται η δημιουργία σημασιολογικού προφίλ εφαρμογής και η ένταξή της σε μια οντολογία ανώτατου επιπέδου. Τέλος, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, παρουσιάζεται η αξιοποίηση της ιστορικής γεωγραφικής πληροφορίας που προέκυψε από τη μελέτη των χαρτών, στον εντοπισμό των μεθοριακών σταθμών κατά μήκος του συνόρου μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το 1881 και 1897.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Semantic Web
Οντολογίες (Ανάκτηση πληροφοριών)
Boundaries - Maps
Ιστορική γεωγραφία - Χάρτες
Σημασιολογικός Ιστός
Σύνορα - Χάρτες
Historical geography - Maps
Ontologies (Information retrieval)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-01-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.