Η άποψη των καταναλωτών σχετικά με την κατανομή και εμπορία ατομικών δικαιωματων εκπομπών άνθρακα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η άποψη των καταναλωτών σχετικά με την κατανομή και εμπορία ατομικών δικαιωματων εκπομπών άνθρακα

Παναγιώτου, Ιωάννα

Για την επίτευξη των στόχων περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι αναγκαία μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος με τη συμμετοχή όλων. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται και η πολιτική Κατανομής και Εμπορίας Ατομικών Δικαιωμάτων Εκπομπών Άνθρακα. Δεδομένου ότι προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία χωρά είναι χρήσιμο η εξέταση της άποψης των καταναλωτών σχετικά με την προοπτική εφαρμογή της. Η παρούσα εργασία αποτυπώνει τους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας πολιτικής Κατανομής και Εμπορίας Ατομικών Δικαιωμάτων Εκπομπών Άνθρακα. Για την εμπειρική ανάλυση διεξήχθη δειγματοληπτική έρευνα τον Απρίλιο του 2013 σε δείγμα 400 ατόμων. Βάσει των δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση και ανάλυση παλινδρόμησης, εξετάζοντας, κυρίως, την στάση των ατόμων στην προοπτική εφαρμογής μιας πολιτικής Κατανομής και Εμπορίας Ατομικών Δικαιωμάτων Εκπομπών Άνθρακα, την συμπεριφορά των ατόμων, τον βαθμό ανησυχία τους για το περιβάλλον, αλλά και το πόσο ισχυρή θεωρούν την ατομική παρέμβαση για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι δημογραφικοί, ψυχολογικοί και ηθικοί παράγοντες είναι στατιστικά σημαντικοί και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πολιτικής Κατανομής και Εμπορίας Ατομικών Δικαιωμάτων Εκπομπών Άνθρακα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φαινόμενο θερμοκηπίου
Ατμοσφαιρικό - Περιβαλλοντικές απόψεις
Κλιματικές μεταβολές
Ατμοσφαιρικό
εκπομπές αερίων
Air - Pollution
Διοξείδιο του άνθρακα
Greenhouse gases - Environmental aspects
Climatic changes
Ατμοσφαιρική ρύπανση
εκπομπές άνθρακα
Atmospheric carbon dioxide

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.