Η συμβολή της παρακίνησης στην ενδυνάμωση του ομαδικού κλίματος σε ένα εργασιακό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης σε εργαζομένους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η συμβολή της παρακίνησης στην ενδυνάμωση του ομαδικού κλίματος σε ένα εργασιακό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης σε εργαζομένους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Γεωργούλα, Μαριάνθη

Η παρούσα εργασία βασίζεται στη πεποίθηση ότι η ενδυνάμωση της ομαδικότητας και η ανάπτυξη ενός ομαδικού κλίματος μέσα σε έναν οργανισμό προϋποθέτει την ενδυνάμωση του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των αντιλήψεων των εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την εσωτερική και εξωτερική παρακίνηση για εργασία και το ομαδικό κλίμα των εργασιακών του περιβαλλόντων τους καθώς και η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν τη πρόθεσή τους να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.Η έρευνα απευθύνθηκε σε ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού στη περιοχή της Αττικής και η δειγματοληπτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων. Συνολικά μοιράστηκαν 260 ερωτηματολόγια από τα οποία συγκεντρώθηκαν τα 231. Για τη πραγματοποίηση του αρχικού σταδίου επιχειρείται η καταγραφή της συχνότητας απαντήσεων ως προς τις παρατηρήσεις που παρατίθενται στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ενώ σε δεύτερο στάδιο, ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν τη πρόθεση των ερωτηθέντων να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Spearman, από τη στιγμή που πρόκειται για έλεγχο συσχετίσεων ονομαστικών/ κατηγορικών μεταβλητών, και Pearson για τον έλεγχο συσχέτισης στην περίπτωση των ιεραρχικών μεταβλητών.Σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε ότι οι βάσεις ανάπτυξης ενός θετικού ομαδικού κλίματος μέσα στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φαίνεται να υπάρχουν μιας και κατά μέσο όρο οι ερωτηθέντες φάνηκε να αντιλαμβάνονται «μάλλον» θετικά τους περισσότερους παράγοντες εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης και ομαδικού κλίματος. Επίσης από τις συσχετίσεις των παραγόντων παρακίνησης και ομαδικότητας με τη διάθεση συνεργασίας στο εργασιακό περιβάλλον προέκυψαν αρκετές στατιστικά σημαντικές σχέσεις που σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν με τις αναφορές της βιβλιογραφίας και προηγούμενων ερευνών ότι η ενδυνάμωση της ομαδικής εργασίας επηρεάζεται από την ισχύ της εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης στο κάθε άτομο και από το βαθμό ύπαρξης των στοιχείων της δυναμικής των ομάδων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εργασία και εργαζόμενοι - Παρακίνηση
Employee motivation
Local government
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αττική, Ελλάδα)
εργαζόμενοι
Τοπική αυτοδιοίκηση
Ομαδική εργασία
Local Government Association (Attica, Greece)
Ομαδικό κλίμα
τοπική αυτοδιοίκηση
Group work

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-01-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.