Περιβαλλοντικοί και οικονομικοί δείκτες της ποιότητας ζωής της ελληνικής οικογένειας της υπαίθρου: η περίπτωση του Δήμου Συκιώνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Περιβαλλοντικοί και οικονομικοί δείκτες της ποιότητας ζωής της ελληνικής οικογένειας της υπαίθρου: η περίπτωση του Δήμου Συκιώνος

Τρίγκα, Μαρία

Η διεξαγωγή της παρούσας εργασίας είχε σκοπό να διερευνηθεί ο τρόπος ζωής των κατοίκων του δήμου Συκιώνος μέσω του οικονομικού και περιβαλλοντικού πλαισίου καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής τους. Η ποιότητα ζωής ως έννοια αρχικά εμφανίζεται από την εποχή του Αριστοτέλη. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολύ ορισμοί μερικοί από τους οποίους ήταν συμπληρωματικοί στους προγενέστερους. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα της ζωής είναι μια πολυδιάστατη και διαθεματική έννοια. Ασχολείται με διάφορες επιστήμες και θέματα όπως είναι η υγεία, η κοινωνία, η οικονομία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον. Η ποιότητα ζωής είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης όλων αυτών των παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής και ανάπτυξης των κοινωνιών. Τα στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα ζωής τα ονομάζουμε δείκτες. Στα πρώτα στάδια προσδιορισμού της έννοιας οι μελέτες επικεντρώνονταν στους κοινωνικούς δείκτες που αφορούσαν την ανεργία, την απασχόληση, το οικονομικό επίπεδο, την υγεία και την φτώχεια. Στην πορεία όμως αναπτύχθηκαν νέοι δείκτες που αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσης, την κοινωνική ενσωμάτωση, το περιβάλλον και τις συνθήκες απασχόλησης. Έτσι έχουμε το έναυσμα για την μελέτη και την κατανόηση της ποιότητας ζωής με πιο ορθό και αντικειμενικό τρόπο. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση για την έννοια της ποιότητας ζωής. Έπειτα αναφέρουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και ορίζουμε της διακρίσεις μεταξύ των παραγόντων της τελευταίας. Στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση των δεικτών της ποιότητας ζωής ξεκινώντας με τους κοινωνικούς δείκτες που θεωρούνται η απαρχή της ποιότητας ζωής. Γίνεται μια αναφορά στο having, loving, being και στους άλλους δείκτες για την μελέτη της ποιότητας ζωής. Τέλος σε ξεχωριστά υποκεφάλαια αναλύονται οι οικονομικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες αντίστοιχα. Στο 3ο κεφάλαιο εστιάζουμε στην ποιότητα ζωής στην Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα ζωής της Ε.Ε. σε σχέση με οικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, καθώς και δράσεις της Ε.Ε. που γίνονται. Τέλος αναφερόμαστε πιο ειδικά στην Ελλάδα την ποιότητα ζωής της και την τοπική ανάπτυξη. Το 4ο κεφάλαιο περιλαμβάνει διάφορες εμπειρικές μελέτες. Αυτές οι ερευνητικές εργασίες έχουν γίνει για την μελέτη της ποιότητας ζωής με βάση διάφορους δείκτες της. Στο 5ο κεφάλαιο δίνονται κάποια στοιχεία για το δήμο Συκιώνος. Έπειτα γίνεται μια αναφορά στην οικονομία γενικότερα της Κορινθίας. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται το περιβάλλον με μικρές αναφορές στη ρύπανση εδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας. Συνεχίζοντας στο 6ο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η δομή του ερωτηματολογίου, η διαδικασία συλλογής των δεδομένων και οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Έπειτα αναλύονται και παρουσιάζονται διαγραμματικά τα αποτελέσματα της έρευνας για τα δημογραφικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Στο 7ο κεφάλαιο με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων συσχετίσεων επιχειρείτε ο εντοπισμός των κυριότερων μεταβλητών που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή. Η μελέτη ολοκληρώνετε με τη διατύπωση των συμπερασμάτων. Τέλος στο παράρτημα της εργασίας παρατίθενται οι πίνακες συχνοτήτων των περιγραφικών μεταβλητών και το ερωτηματολόγιο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ποιότητα ζωής - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός) - Συκιώνα
Τρόπος ζωής
Lifestyles
Quality of life - Greece - Korinthia (Nome) - Sikiona

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.