Η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: εμπειρική προσέγγιση στο νομό Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: εμπειρική προσέγγιση στο νομό Αττικής

Γεροχρήστου, Χριστίνα

Η μελέτη επιχείρησε να εξετάσει τον βαθμό που ακολουθούνται τρεις από τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Νομό Αττικής, δηλαδή η ηγεσία, η ικανοποίηση των μαθητών και η συνεχής εκπαίδευσης των εργαζομένων με βάση τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Το δείγμα αποτελείτο από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν = 232). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο, που κατασκευάστηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα και οι αναλύσεις έγιναν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 19.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιτυγχάνεται σε μέτριο προς αρκετό βαθμό η αποτελεσματική ηγεσία, η ικανοποίηση των μαθητών και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι επιμέρους στατιστικές αναλύσεις εντόπισαν διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με το φύλο των εκπαιδευτικών, τη θέση, την ηλικία, τη βαθμίδα και το είδος του σχολείου, που υπηρετούν και τα έτη υπηρεσίας. Τέλος οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ομαδοποιήθηκαν σε δεκατρείς παράγοντες. Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν τεκμήρια για την αλλαγή του τρόπου διοίκησης στην εκπαίδευση, τη βελτίωση της συμπεριφοράς προς τους μαθητές, την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αναγκών τους και την ανάπτυξη της διαρκούς εκπαίδευσης των καθηγητών. Τέλος θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια των προσπαθειών, που έχουν ξεκινήσει, για τη διασφάλιση της ποιότητας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Leadership
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ποιότητα
Continuing education - Greece - Attica (Nome)
δευτεροβάθμια
Quality assurance
Teachers - Training of - Greece - Attica (Nome)
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Εκπαιδευτικοί - Επιμόρφωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ηγεσία
Διασφάλιση ποιότητας
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
εκπαίδευση
Total quality management

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)