Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτυού του Βολιναίου ποταμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτυού του Βολιναίου ποταμού

Κατσέλης, Σταύρος

Η πτυχιακή αυτή μελέτη έχει ως αντικείμενο την ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του Βολιναίου ποταμού. Στα πλαίσια της κατανόησης της γεωλογικής δομής μελέτης της λεκάνης απορροής του Βολιναίου ποταμού σχεδιάστικε ένας γεωλογικός χάρτης κλίμακας 1:37.000 και βασισμένος σε προηγούμενες χαρτογραφήσεις έγινε περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής. Επίσης μελετήθηκαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου και συγκεκριμένα του τύπου στον οποίο ανήκει και της κατά μήκου τομής της κεντρικής κοίτης του ποταμού. Για την σκιαγράφηση του κλίματος της περιοχής αναλύθηκαν τα κλιματικά στοιχεία της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας του αέρα. Στα πλαίσια της ποσοτικής γεωμορφολογικής μελέτης το δίκτυο αναλύθηκε σύμφωνα με τους νόμους του Horton και εκτιμήθηκαν οι ιδανικές τιμές όσον αφορά τον αριθμό των κλάδων, το μέσο μήκος των κλάδων, το μέσο εμβαδό των λεκανών απορροής ανά τάξη, του μέσου (αθροιστικού) μήκους κλάδων και διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ πραγματικών και ιδανικών τιμών. Η σχέση αυτή έδειξε αρνητικές τιμές που δείχνουν ελλιπή ανάπτυξη του αριθμού των κλάδων του μήκους και του εμβαδού γεγονός που οδηγεί στη διαπίστωση ότι το υδρογραφικό δίκτυο διανύει το στάδιο νεότητας στη μεγαλύτερη εκτασή του. Εξετάστηκε η υδρογραφική υφή και η μορφή των λεκανών, υπολογίζοντας της μορφομετρικές παραμέτρους της υδρογραφικής πυκνότητας (D), της συχνότητας (F), της κλήσεις κλιτύων (S%) και της κυκλικότητας (C) και εκτιμήθηκαν οι μέσες τιμές για το σύνολο του δικτύου ανά τάξη. Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της λιθολογίας στην εξέλιξη και τη μορφή των λεκανών οι λεκάνες διακρίθηκαν σε τρείς ομάδες ανάλογα με τους σχηματισμούς στους οποίους αναπτύσσονται (μάργες, φλύσχη, ασβεστόλιθοι). Επίσης για την γεωγραφική κατανομή των μορφομετρικών παραμέτρων κατασκευάστηκαν και οι αντίστοιχοι χάρτες (χάρτες 11, 12, 13, 14). Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης και οι εξισώσεις της γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ των μορφομετρικών παραμέτρων της υδρογραφικής υφής πυκνότητας και συχνότητας και ερμηνεύτηκαν οι αποκλίσεις από την ιδανική κατάσταση. Παρατηρήθηκε ότι οι τεκτονικές δομές, η λιθολογία των σχηματισμών της περιοχής και η επίδραση των εξωγενών διεργασιών όπως η διάβρωση, η μεταφορά και η απόθεση έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου και την μορφολογία του αναγλύφου της λεκάνης απορροής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωλογία
Volineos River
Geology
Watersheds
Υδρογραφία - Δίκτυα
Stratigraphic
Ποταμός
Λεκάνες απορροής
Βολιναίος
Στρωματογραφική
Drainage networks

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)