Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. και η συμβολή τους στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. και η συμβολή τους στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας

Παππά, Αλεξάνδρα Π.

Οι ταχύτατες μεταβολές που συντελούνται στην εποχή μας, διαμορφώνουν νέες συνθήκες στη ζωή, την ανάπτυξη και την προοπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι τοπικές κοινωνίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται σήμερα, μπορούν να επιδιώξουν και να πετύχουν την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους. Να αποτελέσουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές οντότητες και να θεμελιώσουν τις προϋποθέσεις για μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού στην ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός.Ένα βασικό εργαλείο που έχουν στην διάθεση τους οι Ο.Τ.Α. προς την κατεύθυνση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης είναι και η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν τους άξονες πολιτικής του κάθε σύγχρονου Δήμου.Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο καλούν την τοπική κοινωνία να ανταποκριθεί σε προκλήσεις, να επιλύσει κρίσιµα προβλήµατα και να αξιοποιήσει ευκαιρίες. Ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο κάθε «τόπος», απαιτεί συστηµατική δράση και εφικτούς στόχους που να αξιοποιούν τις ενδογενείς δυνάµεις και να εξασφαλίζουν τη συναίνεση φορέων και πολιτών.Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τον ρόλο των Ο.Τ.Α. στην τοπική ανάπτυξη μέσω της νέας πραγματικότητας, της σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που αποτελούν ολοκληρωμένα σχέδια προγραμματισμού µε σκοπό την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη των Δήµων, εισάγοντας νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των δηµοτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των παραπάνω προβληματικών, εντάχθηκε και η παρούσα μελέτη, επιχειρώντας να διερευνήσει τον ειδικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην άσκηση τοπικής πολιτικής και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με αφετηρία την μελέτη περίπτωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, έγινε προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα για το ρόλο και τις δυνατότητες της αυτοδιοίκησης και να επιβεβαιωθεί έτσι η αναγκαιότητα της συμμετοχής της σε ένα σύγχρονο και δυναμικό πρότυπο αναπτυξιακής πολιτικής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός) - Λουτράκι
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ανάπτυξη
Local government
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός) - Λουτράκι
Cities and towns - Growth
Τοπική αυτοδιοίκηση
Municipal government
Sustainable development - Greece - Korinthia (Nome) - Loutraki

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.