Διερεύνηση του ρόλου των χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Διακονιάρη (Ν. Αχαΐας) στον πλημμυρικό κίνδυνο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διερεύνηση του ρόλου των χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Διακονιάρη (Ν. Αχαΐας) στον πλημμυρικό κίνδυνο

Μαϊστράλη, Αντιγόνη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκτιμηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος στην λεκάνη απορροής του χειμάρρου Διακονιάρη που βρίσκεται στο νομό Αχαΐας με την εκτίμηση ποσοτικών παραμέτρων του υδρογραφικού δικτύου και των αντίστοιχων λεκανών απορροής. Εκτός από τα έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα και τη γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής, σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση πλημμύρων διαδραματίζει η συνεχής αστικοποίηση στα περίχωρα της πόλης της Πάτρας και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στις κοίτες του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων που αφορά το υδρογραφικό δίκτυο και τη λεκάνη απορροής με τη χρήση λογισμικού GIS. Επιπρόσθετα, συλλέχθηκαν στοιχεία τα οποία είναι ικανά να ερμηνεύσουν τόσο τα φυσικά, όσο και τα ανθρωπογενή αίτια, τα οποία οδηγούν σε πλημμυρικά γεγονότα στην συγκεκριμένη περιοχή. Για τους σκοπούς της εργασίας η ποσοτική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χείμαρρου προϋποθέτει τη μέτρηση ορισμένων φυσικών μορφολογικών χαρακτηριστικών των κλάδων και των λεκανών απορροής καθώς και τον υπολογισμό ορισμένων μορφομετρικών παραμέτρων. Αξιοποιώντας τα κατάλληλα μέσα και εφαρμόζοντας ορθές πολιτικές διαχείρισης η εργασία επιδιώκει να αποτελέσει έναυσμα για τη διατύπωση προτάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στον μετριασμό του πλημμυρικού κινδύνου και στον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει μια πλημμύρα συμβάλλοντας στην βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πλημμύρες
Λεκάνες απορροής - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός)
Watersheds - Greece - Achaia (Nome)
Υδρογραφία - Δίκτυα
Floods
Drainage networks

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-05-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.