Χαρτογραφική απόδοση δημογραφικών μεταβολών: μελέτη περίπτωσης, οι νομοί της Ελλάδας και τα δημοτικά διαμερίσματα της Πελοποννήσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χαρτογραφική απόδοση δημογραφικών μεταβολών: μελέτη περίπτωσης, οι νομοί της Ελλάδας και τα δημοτικά διαμερίσματα της Πελοποννήσου

Ελευθερούδης, Κλεόβουλος

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και αποτίμηση της δημογραφικής οργάνωσης των Νομών της Ελλάδας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Πελοποννήσου για τις δεκαετίες 81’ 91’ και 01’ και 91’ – 01’ αντίστοιχα. Στο πρώτο κεφάλαιο τονίζεται η σημασία της Δημογραφίας ως επιστήμη και γίνεται μια ανάλυση των δημογραφικών δεικτών που θα οπτικοποιηθούν με μια σειρά από εναλλακτικές μεθόδους χαρτογραφικής αναπαράστασης. Οι δείκτες αυτοί είναι: το ποσοστό αρρένων στο συνολικό πληθυσμό, η αναλογία φύλου, οι δείκτες γήρανσης, αντικατάσταση, εξάρτησης, ο λόγος παιδιών προς γυναίκες, και το ποσοστό νέων στο συνολικό πληθυσμό. Tο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην χαρτογραφία όπου αποτιμάται ο ρόλος της, στην παρουσίαση δημογραφικών στοιχείων ειδικότερα το πεδίο της θεματικής χαρτογραφίας καθώς και τις αρχές που την διέπουν. Στην συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). Τα ΣΓΠ ορίζονται ως το σύστημα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που αφορά την χαρτογραφική σχεδίαση και μελέτη, ενώ στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση των δημογραφικών στοιχείων. Το τρίτο κεφαλαίο σχετίζεται με την μελέτη περίπτωσης που αφορά τους Νομούς και τα δημοτικά διαμερίσματα, ενώ θίγεται η μορφή και συλλογή των δεδομένων, τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση της και η επεξεργασία αυτών με βάση τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό κεφάλαιο. Καταλήγοντας, ακολουθεί μια σειρά από αναπαραστάσεις των δημογραφικών δεικτών ανά δεκαετία, και γίνεται σχολιασμός τους. Τέλος η εργασία κλείνει με τα τελικά συμπεράσματα, και την ερμηνεία των δημογραφικών δεικτών μέσα από την χαρτογραφική οπτικοποίηση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Demography - Greece
Δημογραφία - Ελλάδα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Χαρτογραφία - Ελλάδα
Geographic information systems
Cartography - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.