Τα Logistics στην υπηρεσία των χρηστών των μεταφορών και οι ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Τα Logistics στην υπηρεσία των χρηστών των μεταφορών και οι ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

Θεοδωρίδου, Ελένη
Ευγενίου, Μαρία

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός του ρόλου που παίζουν τα logistics στην εξυπηρέτηση των χρηστών των μεταφορών. Για τη βέλτιστη επίτευξη του σκοπού, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών μιας εταιρείας της ελληνικής αγοράς. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, μια εταιρεία η οποία δρα στον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο των express logistics. Το περιεχόμενο της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό, που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, με περιεχόμενο τις διάφορες πτυχές του κλάδου των logistics και το πρακτικό, που αποτελείται από την έρευνα και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει την εισαγωγή σε κάποιες βασικές έννοιες, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο κάποιοι από τους σημαντικότερους ορισμούς που έχουν δοθεί για την έννοια των logistics αλλά και οι βασικές αρχές και δραστηριότητες ενός συστήματος logistics. Επίσης το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια συνοπτική αναδρομή αλλά και τις τάσεις του παρόντος και του μέλλοντος στον κλάδο των logistics.Περνώντας στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτό αφορά στα μεταφορικά δίκτυα και τη σχέση των logistics με τις μεταφορές. Για την εμβάθυνση στον τομέα των μεταφορών, περιγράφονται επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται σήμερα αλλά και τα χαρακτηριστικά των συνδυασμένων μεταφορών, που αποτελούν την καινούρια τάση στον κλάδο των μεταφορών. Τέλος αναφορά γίνεται στον έλεγχο των μεταφορών, ο οποίος σχετίζεται με την επιλογή των κατάλληλων μέσων ανάλογα με τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα μεταφορικά μέσα.Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ρόλο των logistics στην επιχείρηση και τους οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη διάρθρωση ενός συστήματος logistics και για τη σχέση των logistics με το κόστος και το marketing. Τέλος, αναφορά γίνεται στα third party logistics, των οποίων η χρήση από την πλευρά των επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς. Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει τη σχέση των logistics και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η αποσαφήνιση των παραγόντων που διέπουν τη σχέση αυτή είναι σημαντική αφού απώτερος σκοπός, όπως έχει προαναφερθεί, είναι να προσδιοριστεί η σχέση των logistics και των χρηστών των μεταφορών. Για το λόγο αυτό, στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο δημιουργίας ενός συστήματος εξυπηρέτησης πελατών και η υιοθέτηση της πολιτικής που αυτό πρέπει να ακολουθήσει. Επίσης προσδιορίζονται κάποιοι ανασταλτικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την επιλογή του συστήματος της εξυπηρέτησης των πελατών. Τέλος αναφορά γίνεται στην εξυπηρέτηση των πελατών με το marketing.Το περιεχόμενο του επόμενου κεφαλαίου αποτελείται από τις τάσεις που επικρατούν τόσο στην ταχυδρομική αγορά και την αγορά ταχυμεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τις τάσεις της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εταιρείες του κλάδου σε ξένες αγορές και στην Ελλάδα, οι οποίες διαμορφώνουν τις τάσεις αυτές.Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αρχικά την περιγραφή των τάσεων στην ελληνική αγορά ταχυμεταφορών. Έπειτα, γίνεται σύντομη αναφορά στην πορεία των ΕΛΤΑ από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, για να ακολουθήσει εκτενής αναφορά στην πορεία των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ, οι οποίες αποτελούν θυγατρική εταιρεία των ΕΛΤΑ και αντικείμενο μελέτης της εργασίας.Το έβδομο κεφάλαιο αποτελείται από τη μεθοδολογία της έρευνας, που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων με σκοπό τον προσδιορισμό το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ, από την ανάλυση των σκοπών που θέλει να εξυπηρετήσει η εν λόγω έρευνα αλλά και τα γενικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή.Τέλος, η εργασία κλείνει με τον επίλογο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται με συντομία στο συνολικό περιεχόμενο αλλά και τα προσωπικά συμπεράσματα από τη διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Transports - Greece
Εφοδιαστική
Ελληνικά Ταχυδρομεία
Μεταφορές - Ελλάδα
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)