Έρευνα – διάσωση: η περίπτωση έρευνας - διάσωσης σε πλατφόρμα άντλησης υδρογονανθράκων (Υ/Α) στην ελληνική Search and Rescue Region (SRR)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Έρευνα – διάσωση: η περίπτωση έρευνας - διάσωσης σε πλατφόρμα άντλησης υδρογονανθράκων (Υ/Α) στην ελληνική Search and Rescue Region (SRR)

Λιαρόπουλος, Αθανάσιος

Η συγκεκριμένη εργασία είναι μια προσπάθεια προσέγγισης του θέματος της Έρευνας – Διάσωσης (Ε-Δ) σε πλατφόρμα άντλησης υδρογονανθράκων (ΠΑΥ). Απευθύνεται στο μέσο αναγνώστη και ευελπιστεί να αποτελέσει βοήθημα στη δημιουργία σχεδίων και μνημονίων που θα αφορούν το θέμα. Για το λόγο αυτό αρχικά παρουσιάζονται ορισμένες γενικές πληροφορίες, σε τεχνικά θέματα, που αφορούν την βιομηχανία άντλησης Υ/Α και τους Υ/Α γενικότερα. Παρουσιάζονται τα είδη των ΠΑΥ, γενικές πληροφορίες για το σχηματισμό των Υ/Α και την άντληση τους, πληροφορίες για κάθε τύπο Υ/Α που επεξεργάζεται στις ΠΑΥ, πληροφορίες που αφορούν την καύση και ανάφλεξη και τέλος πληροφορίες για τις πιθανές περιοχές εύρεσης Υ/Α στον Ελλαδικό χώρο. Δίνεται δε έμφαση στην ανάδειξη της επικινδυνότητας και τρωτότητας των στοιχείων αυτών. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση ενός από τα σημαντικότερα ατυχήματα στην ιστορία της βιομηχανίας άντλησης Υ/Α, αυτό στην πλατφόρμα Piper Alpha, στη βόρεια θάλασσα το 1988. Το συγκεκριμένο ατύχημα αποτέλεσε ορόσημο για την υπεράκτια βιομηχανία άντλησης Υ/Α και ήταν η αφορμή για ραγδαίες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της Μεγάλης Βρετανίας. Η αλυσίδα των γεγονότων που έλαβαν χώρα μπορεί να δώσει μια πολύ γλαφυρή εικόνα για το πώς εξελίσσεται ένα μείζον καταστροφικό γεγονός σε ΠΑΥ. Στη συνέχεια παρατίθεται το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που αφορά την διαχείριση καταστροφών. Η εργασία επικεντρώνεται περισσότερο στο θεωρητικό πλαίσιο που έχει εφαρμογή σε περιστατικά που αφορούν ΠΑΥ. Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται το παράδειγμα της Piper Alpha για να δείξει πως εφαρμόζεται το θεωρητικό πλαίσιο στην πράξη. Στο τέταρτο μέρος ακολουθεί η παρουσίαση του εθνικού και διεθνούς νομικού πλαισίου που αφορά το θέμα, όπως και η παρουσίαση όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε αυτό. Ακολουθεί η αναγνώριση του κινδύνου, όπου αρχικά περιγράφονται οι μοναδικές ΠΑΥ που λειτουργούν στον Ελλαδικό χώρο και είναι αυτές της εταιρίας Καβάλα Oil. Στο επόμενο στάδιο της εργασίας εξετάζονται οι ΠΑΥ και το ανθρώπινο δυναμικό τους ξεχωριστά, σαν αντικείμενα τρωτότητας. Ακολουθεί η παράθεση πιθανών σεναρίων τα οποία επιλεγήκαν και ομαδοποιήθηκαν από ένα μεγαλύτερο σύνολο που είναι διαθέσιμο στη βιβλιογραφία, με γνώμονα το κατά πόσο επηρεάζουν την Ε-Δ. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κομβικά σημεία στην διαχείριση της όλης επιχείρησης Ε-Δ σε ΠΑΥ. Τα σημεία αυτά είναι: οι προϋποθέσεις και παραδοχές του σχεδιασμού, τα μέσα Ε-Δ της ΠΑΥ και των φορέων εκτός αυτής, η διοικητική μέριμνα, οι επικοινωνίες, η διαχείριση των νεκρών, η επικοινωνιακή διαχείριση, η ασφάλεια, ο συντονισμός, ο ρόλος του συντονιστή στο σημείο του ατυχήματος (OSC) και τέλος η επικαιροποίηση των σχεδίων. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρατίθενται οι προτεινόμενες ενέργειες για κάθε σενάριο ξεχωριστά και η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Υδρογονάνθρακες - Μέτρα ασφαλείας
Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
Πλατφόρμες άντλησης - Ατυχήματα
Disaster management
Drilling platforms - Accidents
Search and rescue operations
Hydrocarbons - Safety measures
Καταστροφές - Αντιμετώπιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.