Καταλληλότητα οικοπέδων για ανέγερση σχολικών κτιρίων: νομικό πλαίσιο - συνήθης πρακτική επιλογής οικοπέδων - περίπτωσης μελέτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Καταλληλότητα οικοπέδων για ανέγερση σχολικών κτιρίων: νομικό πλαίσιο - συνήθης πρακτική επιλογής οικοπέδων - περίπτωσης μελέτης

Γεωργίου, Γεώργιος

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν ώστε μία έκταση να χαρακτηριστεί κατάλληλη για την ανέγερση σχολικών κτιρίων. Η υφιστάμενη νομοθεσία ορίζει τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας. Μάλιστα, με πρόσφατη υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007, τα κριτήρια αυτά γίνονται σαφέστερα. Στην εργασία αυτή θα αναλυθεί εκτενώς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο υπό το πρίσμα της πρόληψης απέναντι σε ενδεχόμενη φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν τα πρότυπα πρακτικών καταλληλότητας για μίσθωση ακινήτων και επιλογής χώρου για ανέγερση ακινήτου όπως έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και θα εξετασθούν τα κριτήρια που αυτό προκρίνει ως σημαντικά. Επί πλέον, θα εξετασθούν περιπτώσεις σχολείων που έχουν κτισθεί σε οικόπεδα και θα παρουσιασθούν τα βήματα που έγιναν ώστε να κριθούν κατάλληλα τα οικόπεδα. Θα παρουσιασθούν οι αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν σε πυκνοδομημένες και πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου ελλείψει ελεύθερων οικοπέδων, πρέπει να σταθμίσουμε τις ανάγκες για σχολική στέγη εις βάρος κάποιων κριτηρίων καταλληλότητας. Παράλληλα, θα αναζητηθούν και άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να ισχύουν προκειμένου να μετριασθούν ενδεχόμενες επιπτώσεις από πιθανές φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Έτσι, για παράδειγμα θα δούμε το ρόλο που μπορεί να παίξει η επιστήμη της γεωγραφίας, αλλά και της γεωλογίας ς προς το είδος των πληροφοριών που μπορεί να μας παρέχει για το σκοπό αυτό. Δεδομένου ότι κατά το σχεδιασμό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών η σχολική μονάδα μπορεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, πρέπει να δούμε πως κατανέμονται γεωγραφικά τα σχολεία σε μια περιοχή μέσω ενός συστήματος GIS και ποια μπορεί να είναι η αξιοποίησή τους μέσα από ένα γενικότερο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

School buildings - Safety measures.
Σχολικά κτήρια - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Σχολικά κτήρια - Ελλάδα - Σχέδιο και κατασκευή
Φυσικές καταστροφές
School buildings - Greece - Design and construction
Σχολικά κτήρια - Μέτρα ασφαλείας
School buildings - Law and legislation - Greece
Natural disasters

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.