Έλεγχος εγκυρότητας δείκτη αξιολόγησης διατροφής και τρόπου ζωής & συσχέτισή του με την εμφάνιση ινσουλιναντίστασης και παχυσαρκίας σε παιδιά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Έλεγχος εγκυρότητας δείκτη αξιολόγησης διατροφής και τρόπου ζωής & συσχέτισή του με την εμφάνιση ινσουλιναντίστασης και παχυσαρκίας σε παιδιά

Ναούμη, Ανθούλα Ισμήνη

Στόχος: Η παρούσα εργασία σαν στόχο έχει να εφαρμόσει τον δείκτη ΗealthyLifestyleDietindex (HLD-index) και να συσχετίσει το σκορ αυτό με την εμφάνιση αυξημένου και πολύ αυξημένου βάρους στα παιδιά, καθώς επίσης και την εμφάνιση ινσουλιναντίστασης. Μεθοδολογία: Εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος του δείκτη στο σύνολο των 2658 παιδιών 5ης και 6ης δημοτικού επιλεγμένων σχολείων τεσσάρων Νομών της Ελλάδας, δείγμα που συλλέχτηκε στα πλαίσια της μελέτης TheHealthyGrowthStudy. Οι τιμές συσχετίστηκαν με το ΒΜΙ, το βάρος, το δείκτη ΗΟΜΑ, την γλυκόζη και την ινσουλίνη νηστείας. Επίσης, ελέγχθηκε αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τιμών του δείκτη και των κατηγοριών βάρους και της παρουσίας ή όχι ινσουλιναντίστασης. Λογαριθμική παλινδρόμηση έλεγξε τη συσχέτιση εμφάνισης ινσουλιναντίστασης και αυξημένου βάρους σε σχέση με τα τριτημόρια του δείκτη. Αποτελέσματα: Οι τιμές του δείκτη στον υπό μελέτη πληθυσμό ήταν 15,34 ± 4,03 (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση), με τα κορίτσια να έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο σκορ (15,74 ± 3,85 έναντι 14,96 ± 4,16, pv<0,001). Η παλινδρόμηση των τριτημορίων του δείκτη και των κατηγοριών του βάρους δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, για την ινσουλιναντίσταση φάνηκε ότι με τιμές του δείκτη πάνω από 17, για κάθε 1 επιπλέον βαθμό, μειώνεται ο κίνδυνος ινσουλιναντίστασης κατά 28% (CI 0,721 – 0,997), ανεξάρτητα από τους πιθανούς συμπαράγοντες που λήφθηκαν υπόψη. Συμπεράσματα: Ο δείκτης HLD-index, εκτός από την αξιολόγηση του τρόπου ζωής, που είναι ο πρωταρχικός του στόχος, συσχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης ινσουλιναντίστασης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία στα παιδιά
Ινσουλινοαντίσταση
Insulin resistance
Obesity in children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)