δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMorphotectonic analysis of Heraklion Basin (Crete, Greece). (EN)

Kokinou, E.
Skilodimou, H. D.
Bathrellos, G. D.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συνδυάσει τα γεωλογικά δεδομένα με την μορφολογική και μορφοτεκτονική ανάλυση με στόχο να καθοριστεί η επίδραση της τεκτονικής στην διαμόρφωση του επιφανειακού αναγλύφου για τμήμα της λεκάνης του Ηρακλείου στην Κρήτη. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν για να απεικονιστούν τα τοπογραφικά, γεωλογικά και τεκτονικά δεδομένα της περιοχής. Αρχικά δημιουργήθηκε το ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων και στην συνέχεια προέκυψαν από αυτό ο χάρτης κλίσεων και ο χάρτης προσανατολισμού και συνδυάστηκαντου υδρογραφικού δικτύου εκτιμήθηκε, λαμβάνοντας υπόψιν τον προσανατολισμό των ρηγμάτων και των ρεμάτων. Επιπρόσθετα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προσδιορίστηκαν δύο μορφοτεκτονικοί δείκτες με στόχο να αξιολογηθεί η τεκτονική δραστηριότητα της περιοχής. Αυτοί αντιστοιχούν στον δείκτη ευθυγράμμισης του ορεογραφικού μετώπου (Smf) και στον δείκτη λόγου πλάτους κοιλάδας προς ύψος κοιλάδας (Vf). Τα ρήγματα της περιοχής παρουσιάζουν γενικά προσανατολισμό Β-Ν, ΒΑ-ΝΔ, ΒΔ-ΝΑ και Α-Δ. Από την μορφολογική ανάλυση προκύπτει ότι οι απότομες κλίσεις καθώς και οι απότομες μεταβολές προσανατολισμού σχετίζονται με τα ρήγματα διεύθυνσης Β-Ν, ΒΒΑ-ΝΝΔ και ΒΒΔ-ΝΝΑ. Οι κύριοι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου πιθανόν ελέγχονται από τα ρήγματα γενικής διεύθυνσης Β-Ν. Οι δείκτες Smf και Vf παρουσιάζουν χαμηλές τιμές, γεγονός που δείχνει ότι η μορφολογία της περιοχής έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την τεκτονική δραστηριότητα. Η παραπάνω μεθοδολογία ανάλυσης αποδείχθηκε επιτυχής στους στόχους που έθεσε η παρούσα εργασία. (EL)
In the present study, geomorphological, geological data and morphotectonic analysis were combined in order to investigate the relation between the tectonic activity and the geomorphology in the Heraklion basin (Crete). GIS techniques were used for mapping the various topographic, geological and tectonic features of the study area. The digital elevation model (DEΜ) of the study area was created. The slope angle and aspect maps were derived from DEM and combined with fault system orientation. The influence of tectonism on the development of drainage system was examined by the comparison of fault and stream directions. Moreover, geomorphic indices are useful tools in evaluating tectonic activity, relating the sensitivity to rock resistance, climatic change and tectonic processes with the production of a certain landscape. The applied geomorphic indices, in the present study, are the mountain front sinuosity index (Smf) and the valley floor width to valley height ratio (Vf). The fault zones of the study area are generally oriented N-S, NE-SW, NW-SE and E-W. According to the morphological analysis, steep slopes and sudden changes corresponding to the azimuth of the slope direction, are mainly related to N-S, NNE-SSW and NNW-SSE oriented faulting. The main channel directions of the drainage system are mainly controlled by faults striking N-S. The E-W, NE-SW and NW-SE general trending fault systems affect the low order streams. The Smf and Vf values are low, implying that the tectonic activity influences the morphology of the study area. The above methodology was proved successful to examine the impact of the tectonic activity in the study area. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Γ.Σ.Π. (EL)
Μορφοτεκτονικοί δείκτες (EL)
ρήγμα (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
GIS (EN)
Geomorphic indices (EN)
fault (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-12-02


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 1 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 285-294 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 1 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 285-294 (EN)

Copyright (c) 2016 E. Kokinou, H. D. Skilodimou, G. D. Bathrellos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.