δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA Non-Extensive approach in investigating Greek seismicity. (EN)

Papadakis, G.
Vallianatos, F.
Michas, G.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η σεισμικότητα του ελληνικού χώρουχρησιμοποιώντας τη γενικευμένη θεωρία της μη-εκτατικής στατιστικής φυσικής. Η θεωρία αυτή αποτελεί γενίκευση της στατιστικής φυσικής των Boltzmann-Gibbs και έχει επιτυχώς χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων που παρουσιάζουν κατανομές fractal και συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων τους. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο το οποίο προκύπτει από τις αρχές της θεωρίας αυτής, εξετάζουμε την κατανομή συχνότητας - μεγέθους της ελληνικής σεισμικότητας κατάτην περίοδο 1976-2009, όπως αναφέρεται στον πρόσφατο κατάλογο των Makropoulosetal. (2012). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το μοντέλο αυτό περιγράφει πολύ καλά την κατανομή συχνότητας – μεγέθους για όλο το εύρος τιμών. Επιπλέον, η παράμετρος q του μοντέλου αυτού, καθώς και η παράμετρος b της σχέσης των Gutenberg-Richter, υπολογίζονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα στηχρονική διάρκεια του καταλόγου και σχολιάζονται οι μεταβολές που εμφανίζουν στο χρόνο. (EL)
In this work the Greek seismicity is being investigated by means of Non-Extensive Statistical Physics [NESP]. NESP is a generalization of Boltzmann-Gibbs statistical physics and has been successfully used for the analysis of a variety of complex dynamic systems, where fractality and long- range interactions are important. We use a non-extensive model that is derived from the first principles to describe thefrequency-magnitude distribution of the Greek seismicity for the period 1976-2009 by using a recent earthquake catalogue for the Hellenic region compiled by Makropoulos et al. (2012). The results indicate that the non-extensive model can describe quite well the observed magnitude distribution for the entire magnitude range. Furthermore, the q parameter of the non-extensive model, along with the bvalue of the Gutenberg-Richter relation, are being estimated for different time windows along the time expansion of the catalogue and the variations of these values are being discussed.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σχέση των Gutenberg-Richter (EL)
μη-εκτατική στατιστική φυσική (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
Κατανομή συχνότητας – μεγέθους (EL)
Frequency – magnitude distribution (EN)
Earth and related Environmental science (EN)
Gutenberg-Richter relation (EN)
non-extensive statistical physics (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1177-1187 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1177-1187 (EN)

Copyright (c) 2016 G. Michas, G. Papadakis, F. Vallianatos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.