δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRockfall hazard in Greece. (EN)

Saroglou, H.

Η γεωλογική δομή της Ελλάδας (συχνή εμφάνιση βραχωδών σχηματισμών, παρουσία ρηγμάτων και κερματισμός των πετρωμάτων) σε συνδυασμό με το απότομο και ορεινό ανάγλυφο καθώς και την υψηλή σεισμικότητα, συμβάλλουν στην υψηλή διακινδύνευση έναντι καταπτώσεων βράχων. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι καταπτώσεις βράχων είναι συχνό φαινόμενο στον Ελλαδικό χώρο εξαιτίας της αύξησης των ακραίων βροχοπτώσεων καθώς και τις επέκτασης της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το άρθρο παρουσιάζει την διακινδύνευση έναντι καταπτώσεων στην Ελλάδα με τη χρήση μιας βάσης δεδομένων και προσδιορίζει τη σχέση συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως: α) μηχανισμός γένεσης (βροχόπτωση, σεισμός), β) κλίση πλαγιάς, γ) λιθολογία, δ) παρουσία ρήγματος, ε) μέγεθος πίπτωντων τεμαχών με την πιθανότητα εκδήλωσης αυτών με χρήση στατιστικής προσέγγισης. Διερευνάται επίσης η χρονική και χωρική συχνότητα και τέλος η επίπτωση των καταπτώσεων στις ανθρώπινες δραστηριότητες (δρόμους, κατοικημένες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι) (EL)
The geological structure of Greece (frequent occurrence of rock formations, existence of faults and fracturing of rocks), the steep topography and mountainous terrain as well as its high seismicity, creates a significant rockfall hazard. During the last decades, rockfalls in Greece are becoming a frequent phenomenon due to the increase of intense rainfall events but also due to the extension of human activities in mountainous areas.   The paper presents rockfall hazard in Greece trough an inventory of rockfalls and investigates  the  correlation  of  specific  factors,  namely:  a)  triggering  mechanism (rainfall, seismicity), b) slope angle, c) lithology, d) fault presence, e) block size in the  probability of occurrence of these, based on a statistical approach. The time and space frequency of the events is also investigated. Finally, the impact of the events on human and infrastructures (transportation infrastructure, inhabited areas, archaeological sites) is discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βροχοπτώσεις (EL)
Καταπτώσεις βράχων (EL)
Διακινδύνευση (EL)
Σεισμικότητα (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
Impact (EN)
Earthquake (EN)
Rainfall (EN)
Risk (EN)
Slope (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1429-1438 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1429-1438 (EN)

Copyright (c) 2016 H. Saroglou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.