Μελέτη της επικινδυνότητας λόγω συνσεισμικών πτώσεων βραχών, με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπισης και χαρτογράφησης: η περίπτωση του όρους Σκόλις, ΒΔ Πελοπόννησος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της επικινδυνότητας λόγω συνσεισμικών πτώσεων βραχών, με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπισης και χαρτογράφησης: η περίπτωση του όρους Σκόλις, ΒΔ Πελοπόννησος (EL)
Hazard due to earthquake-induced rock falls: The use of remote sensing data and field mapping in the case of Skolis Mountain, NW Peloponnese (EN)

Koukouvelas, I.
Litoseliti, A.
Nikolakopoulos, K.

Η καταγραφή προσεισμικών και συνσεισμικών κατολισθήσεων χρησιμοποιήθηκε  για να γίνει κατανοητός ο ρόλος του τεκτονικού καθεστώτος  στην ανάπτυξη των βραχωδών πρανών του Όρους Σκόλις. Για τους σκοπούς της καταγραφής των κατολισθήσεων πραγματοποιήθηκε ανάλυση φωτογραφιών από το © Google Earth, η οποία βασίστηκε στο σχεδιασμό πολυγώνων και τροχιών, με σκοπό τη δημιουργία KML αρχείων (‘Keyhole Markup Language’) και υποαίθρια χαρτογράφηση των κατολισθήσεων. Η ανάλυση των φωτογραφιών από το © Google Earth, και η υπαίθρια χαρτογραφηση έδειξαν πως το Όρος Σκόλις έχει επηρεαστεί σε βάθος χρόνου από- κλιματικά και τεκτονικά ελεγχόμενες- πτώσεις βράχων. Οι πτώσεις βράχων εμφανίζουν μια προοδευτική αύξηση της επιφάνειάς τους από το 2007-2009, μετά το σεισμό σημειώνοντας αύξηση έως και δύο  φορές του  μεγέθους τους κατά  το 2007. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια σειρά πτώσεων βράχων να διατρέχει τα πρανή του Σκόλις πραγματοποιώντας ελεύθερη πτώση, αναπήδηση ή κύλιση, με αποτέλεσμα την πρόκληση καταστροφών στο χωριό Σαντομέρι και το κλείσιμο σημαντικών τμημάτων των χωμάτινων δρόμων γύρω από αυτό. Οι ογκόλιθοι αυτοί είναι συγκεντρωμένοι σε τρεις περιοχές που διατέμνουν τα δυτικά πρανή του όρους. (EL)
Inventory of pre-earthquake and earthquake triggered landslides is used to provide insight of the tectonic forcing in the development of the rock slopes of the Skolis Mountain, in the North Peloponnese. For the purposes of inventory of landslides we analyzed © Google Earth photographs based on drawing polygons and paths in order to create ‘Keyhole Markup Language’ or KML files. © Google Earth photographs analysis and surface mapping indicate that the Skolis Mountain is affected by long- term climatically and tectonically controlled rock falls and minor rock slides. The rock falls show a progressive inflation in surface area from 2007 to 2009. The post-earthquake surface area of the rock falls increased three times. In addition, there was a series of rock falls descending Skoli’s slopes by free fall, bouncing, or rolling causing damages in the Santomerion village and blocking significant part of the dirt roads around it. These boulders are clustered in three areas across the western bluff of the mountain. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συνσεισμικές κατολισθήσεις (EL)
Κατολισθήσεις (EL)
πτώσεις βράχων (EL)
ΒΔκή Πελοπόννησος (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
Landslides (EN)
rock fall paths (EN)
earthquake-induces landslides (EN)
NW Peloponnese (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2014-01-11


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 48 (2014): Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII; 4-26 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 48 (2014): Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII; 4-26 (EN)

Copyright (c) 2017 A. Litoseliti, I. Koukouvelas, K. Nikolakopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.