δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPaleoearthquake history of the Spili fault (EN)

Hristopulos, D.
Moraetis, D.
Guillou, V.
Mouslopoulou, V.
Benedetti, L.

Η παλαιοσεισμική δραστηριότητα στο ρήγμα του Σπηλίου μελετήθηκε χρησιμοποιώντας μία πρωτοποριακή μέθοδο που συνδιάζει μετρήσεις Σπανίων Γαιών (REE) και κοσμογενών ισοτόπων 36Cl πάνω στην σεισμικά αποκαλυμμένη επιφάνεια του ρήγματος. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι το ρήγμα είναι ενεργό και έχει φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 μεγάλου-μεγέθους σεισμούς τα τελευταία 16500 χρόνια. Οι δύο πιο πρόσφατοι σεισμοί έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 100-900 ετών πρίν από σήμερα και άθροισαν συνολικά 3.5 μέτρα σεισμικής μετατόπισης. Η χρονολογία των παλαιότερων 3 σεισμών προσδιορίσθηκε στα 7300, 16300 και 16500 χρόνια πριν από σήμερα με σεισμικές ολισθήσεις 2.5, 1.2 και 1.8 μέτρα, αντίστοιχα. Από το μέγεθος των σεισμικών ολισθήσεων συμπεραίνουμε ότι το μέγεθος των σεισμών που προκλήθηκαν από το ρήγμα του Σπηλίου κυμάνθηκε από Μ 6.3-7.3 ενώ ο μέσος ρυθμός επανάληψης τους ήταν ~4200 χρόνια. Τα παραπάνω δεδομένα αποκαλύπτουν ότι το ρήγμα του Σπηλίου είναι ένα από τα πιο ενεργά ρήγματα στην Κρήτη και οι σεισμικές παράμετροί που σχετίζονται με την δραστηριότητά του πρέπει να συμπεριληφθούν στο μοντέλο σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας. (EL)
The paleoearthquake activity on the Spili Fault is examined using a novel methodology that combines measurements of Rare Earth Elements (REE) and of in situ cosmogenic 36Cl on the exhumed fault scarp. Data show that the Spili Fault is active and has generated a minimum of five large-magnitude earthquakes over the last ~16500 years. The timing and, to a lesser degree, the slip-size of the identified paleoearthquakes was highly variable. Specifically, the two most recent events occurred between 100 and 900 years BP producing a cumulative displacement of 3.5 meters. The timing of the three older paleoearthquakes is constraint at 7300, 16300 and 16500 years BP with slip sizes of 2.5, 1.2 and 1.8 meters, respectively. The magnitude of the earthquakes that produced the measured co-seismic displacements, ranges from M 6.3-7.3 while the average earthquake recurrence interval on the Spili Fault is about 4200 years. The above data suggest that the Spili is among the most active faults on Crete and its earthquake parameters may be incorporated into the National Seismic Hazard Model. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ρήγμα (EL)
σεισμός (EL)
σεισμική επικινδυνότητα (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
seismic-risk (EN)
Fault (EN)
earthquake (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 595-604 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 595-604 (EN)

Copyright (c) 2017 V. Mouslopoulou, D. Moraetis, L. Benedetti, V. Guillou, D. Hristopulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.