δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEnvironmental magnetism: Application to cave sediments (EN)

Aidona, E.
Pechlivanidou, S.
Pennos, Ch.

Οι τεχνικές του περιβαλλοντικού μαγνητισμού επιτρέπουν έναν γρήγορο, χαμηλού κόστους και ευαίσθητο χαρακτηρισμό των ιζημάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαγνητικές ιδιότητες μπορούν με επιτυχία να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή των παλαιοπεριβαλλοντικών και παλαιοκλιματικών συνθηκών σε βραχοσκεπές και σπήλαια. Τα ιζήματα των σπηλαίων αποτυπώνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν στην επιφάνεια της Γης κατά την απόθεσή τους λόγω του προστατευμένου χώρου που βρίσκονται είτε στο εσωτερικό είτε στην είσοδο των σπηλαίων. Επιπρόσθετα, αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα είναι καλά προστατευμένα στις βραχοσκεπές και στα ιζήματα των σπηλαίων βοηθώντας μας έτσι αποτελεσματικά στις παλαιοπεριβαλλοντικές ερμηνείες. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται δεδομένα από δύο διαφορετικά σπήλαια της Β. Ελλάδας. Στο πρώτο (Σπήλαιο Μαρώνειας) πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητικές επι- δεκτικότητας σε δύο πυρήνες 80 και 90 εκ. αντίστοιχα μέσα από το σπήλαιο. Υψηλές τιμές της επιδεκτικότητας συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στο σπήλαιο, ενώ οι χαμηλές υποδεικνύουν την απόθεση των ιζημάτων από ποτάμιες διεργασίες. Στο δεύτερο (Μικρό Σπήλαιο Επταμύλων) μετρήθηκε η μαγνητική επιδεκτικότητα και το ποσοστό της εξαρτώμενης από τη συχνότητα επιδεκτικότητα σε μία ιζηματογενή σειρά με πάχος ~ 200 εκ., που βρίσκεται στην είσοδο του σπηλαίου. Τα αποτελέσματα οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά με την ταχύτητα της παλαιοροής που πιθανώς συνδέεται με τις παλαιοκλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή. (EL)
Environmental magnetism techniques allow a rapid, low cost and sensitive characterization of sediments and can be applied in a wide range of environments. More specific, magnetic properties can be successfully used to reconstruct paleoenvironmental and paleoclimatic conditions in rockshelter and cave sites. Cave sediments, imprint the environmental conditions at the Earth’s surface at the time of deposition since are well protected both at the interior and at the entrance of the cave systems. In addition, many cultural sequences and archaeological artifacts are well preserved in rockshelter and cave sediment records and can be effectively used for paleoenvironmental interpretations. In this study we present data from two different cave sites from Northern Greece. In the first cave (Maronia Cave) magnetic measurements were performed in two cores 80 and 90 cm, respectively, located inside the cave area. High values of magnetic susceptibility are directly linked with the human activity inside the cave, while lower values show deposition under infiltration and fluvial processes. In the second cave (Mikro Eptamilon Cave), magnetic susceptibility and frequency dependent magnetic susceptibility depicted from a sedimentary sequence with a thickness of 200 cm, located in the entrance of the cave. Results lead to conclusions concerning the velocity of the paleo-flow likely related to the paleoclimatic conditions that dominated the broader area. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

παλαιοπεριβάλλον (EL)
Β. Ελλάδα (EL)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
ανθρώπινη δραστηριότητα (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
N. Greece (EN)
human activity (EN)
paleoenvironmental conditions (EN)
Magnetic susceptibility (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 892-900 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 892-900 (EN)

Copyright (c) 2017 E. Aidona, S. Pechlivanidou, Ch. Pennos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.