Παλαιοπεριβαλλοντική εξέλιξη της λιμνοθάλασσας του Κίτρους Πιερίας, ΒΔ Θερμαϊκός Κόλπος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Bulletin of the Geological Society of Greece  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Παλαιοπεριβαλλοντική εξέλιξη της λιμνοθάλασσας του Κίτρους Πιερίας, ΒΔ Θερμαϊκός Κόλπος (EL)

Αλμπανάκης, Κ.
Δημητράκος, Α.Σ.
Βουβαλίδης, Κ.
Συρίδης, Γ.

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της παλαιοπεριβαλλοντικής εξέλιξης της λιμνοθά-λασσας των Αλυκών Κίτρους Πιερίας, στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού κόλπου, για την περίοδο του Ανώτερου Ολόκαινου. Παράλληλα έγινε προσπάθεια συσχέτισης των ενοτήτων παλαιοπεριβάλλο-ντος που αναγνωρίστηκαν στην περιοχή μελέτης, με την μεταβολή της Μέσης Θαλάσσιας Στάθμης (Μ.Θ.Σ). Για την διερεύνηση της περιοχής μελέτης πραγματοποιήθηκε μια γεώτρηση βάθους 9 m (ΚΙΤ-1). Στη συνέχεια έγιναν ιζηματολογικές αναλύσεις σε αδιατάρακτα δείγματα του πυρήνα της γεώτρησης τα οποία χαρακτηρίστηκαν με βάση το τριγωνικό διάγραμμα Folk. Ακολούθησε διαχωρι-σμός της στρωματογραφίας σε ευρύτερες λιθολογικές φάσεις. Για την παλαιοντολογική έρευνα, η καταγραφή της παλαιοπανίδας που βρέθηκε στα δείγματα κατέστησε δυνατό τον διαχωρισμό της στήλης σε βιοφάσεις. Ο συνδυασμός λιθοφάσεων και βιοφάσεων επέτρεψε τον καθορισμό ενοτήτων που ερμηνεύτηκαν γεωμορφολογικά και χαρακτήρισαν το παλαιοπεριβάλλον. Πιστοποιήθηκε λοιπόν ότι στην περιοχή έρευνας κατά το Ανώτερο Ολόκαινο επικράτησε ένα μεταβατικό περιβάλλον λιμνο-θάλασσας, αρχικά ημίκλειστης που στη συνέχεια απομονώθηκε. Η δημιουργία της ήταν αποτέλεσμα της θαλάσσιας επίκλυσης πριν από 6.000 χρόνια τουλάχιστον, ενώ στη συνέχεια η σταδιακή της απομόνωση οφείλεται στους μειωμένους ρυθμούς ανόδου που παρουσίασε η Μ.Θ.Σ κατά τα τελευ-ταία 4.000 χρόνια. (EL)
This paper deals with the palaeoenvironmental evolution of the Kitros Pierias Lagoon, located at the west coastline of the Thermaikos Gulf, during the upper Holocene. In addition, the palaeoenvi-ronmental units distinguished in the study area were correlated with the Holocene sea level rise in Thermaikos Gulf. The study is based on the sedimentological and stratigraphical analysis of a core 9.5 m long. Sedimentological and palaeontological analysis was carried out in all selected core sam-ples. The determination of the lithophases and biophases allowed the estimation of the stratigraphy-cal units, the interpretation of the geomorphological evolution and the characterization of the palaeo-environmental conditions. According to the results, we can conclude that the area under investigation was a transitional lagoonal environment, semi-enclosed at its initial stage progressively transformed to an isolated sallow basin. The formation of the semi-enclosed lagoon has been commenced after the conclusion of the rapid phase of sea level rise i.e. 6,000 BP years. Finally, the gradual isolation of the lagoon is attributed to low rate of the sea level rise e.g. over the past 4,000 years.. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αλμυρά έλη (EL)
Θερμαϊκός Κόλπος (EL)
παράκτια γεωμορφολογία' Βόρειο Αιγαίο πέλαγος (EL)
Thermaikos Gulf (EN)
salt marsh coastal geomorphology (EN)
North Aegean Sea (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2011-02-01


Geological Society of Greece (EN)

Βόρειο Αιγαίο πέλαγος; Θερμαϊκός Κόλπος (EL)
North Aegean Sea (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 44 (2011): Δελτίο Ε.Γ.Ε., Τόμος XLIV-5η Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος Ε.Γ.Ε.; 90-99 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 44 (2011): Δελτίο Ε.Γ.Ε., Τόμος XLIV-5η Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος Ε.Γ.Ε.; 90-99 (EN)

Copyright (c) 2017 Α.Σ. Δημητράκος, Κ. Βουβαλίδης, Γ. Συρίδης, Κ. Αλμπανάκης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)