δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSOIL EROSION ESTIMATION USING THE EPM MODEL (EN)

Efthimiou, N.
Lykoudi, E.

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εκτίμησης της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές υδρολογικές λεκάνες Μεσογειακού τύπου, με τη χρήση του ομοιώματος EPM (Erosion Potential Model). Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Βενέτικου, Καλαμά, Άνω Ρου Αχελώου και Αράχθου (8 υπολεκάνες συνολικά). Το ομοίωμα εφαρμόζεται τόσο σε ετήσιο όσο και σε υπέρ-ετήσιο χρονικό βήμα, σε περιβάλλον GIS, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική κατανομή των επιμέρους παραγόντων του καθώς και την εξέλιξη του φαινομένου εντός της λεκάνης. Τα αριθμητικά αποτελέσματα αξιολογούνται αρχικά ως προς τις παρατηρημένες τιμές στερεοαπορροής (προκύπτουν από τις μετρήσεις στερεοπαροχής της ΔΕΗ στην έξοδο κάθε λεκάνης). Το ομοίωμα υποεκτιμά σημαντικά τις παρατηρημένες τιμές και στις δυο χρονικές κλίμακες. Η αμφιλεγόμενη αξιοπιστία των παρατηρημένων τιμών οδήγησε στην αντικατάσταση τους από προσομοιωμένες (μεθοδολογία καμπυλών παροχής στερεοπαροχής). Ως προς αυτές, το ομοίωμα συμπεριφέρεται καλύτερα, εξακολουθώντας όμως να υποεκτιμά τα αποτελέσματα. Εν τούτοις, η χωρική αποτύπωση του φαινομένου κρίνεται αξιόπιστη. Η φτωχή επίδοση του ομοιώματος αποδίδεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθώς επίσης στις συνθήκες και το ιδιαίτερο καθεστώς στερεοπαροχής της περιοχής μελέτης. (EL)
The study aims to evaluate soil erosion and investigate its spatial distribution by applying the empirical EPM (i.e. Erosion Potential Model) at mountainous Mediterranean type catchments. Study area includes the catchments of Venetikos; Kalamas; Upper Acheloos and Arachthos Rivers (eight subcatchments in total), very important aquatic systems of NW Greece. The model was implemented both annually and inter-annually. A GIS-based approach was adopted, considering the spatial variation of its factors, as well as the erosion processes occurring in a catchment. The results were initially validated by being compared to the observed sediment yield values (based on the sediment discharge measurements conducted by the PPC). The model’s performance was poor, significantly underestimating the results at both time scales. The ambiguous reliability of the PPC measurements led to their replacement by simulated ones, estimated using the sediment discharge rating curves methodology. Regarding the latter, the model performed better, attributing more accurate results, yet anew underestimated. However, it managed to identify the most susceptible to erosion areas. The poor performance is mainly attributed to its inherent shortcomings along with the specific characteristics and sedimentary regime of the study area. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ομοίωμα (EL)
στερεοαπορροή (EL)
Gavrilovic (EL)
ΒΔ Ελλάδα (EL)
sediment yield (EN)
NW Greece (EN)
Gavrilovic (EN)
model (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 305-314 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 305-314 (EN)

Copyright (c) 2017 N. Efthimiou, E. Lykoudi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.