δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAPPLICATION OF OSL METHOD IN DATING PAST EARTHQUAKES (EN)

Tsodoulos, I.
Stamoulis, K.C.
Ioannides, K.G.
Pavlides, PS.
Papachristodoulou, C.

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να δημιουργήσει ένα χρονολογικό πλαίσιο των παλαιοσεισμών στο ρήγμα Γυρτώνης, (Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα), με τη χρήση της μεθόδου χρονολόγησης OSL. Το ρήγμα Γυρτώνης, ορίζει το βόρειο-ανατολικό όριο της Λεκάνης Τυρνάβου, και έχει ερευνηθεί στο παρελθόν με γεωλογικές μεθόδους. Είκοσι πέντε δείγματα ιζημάτων, ποτάμιας-κολλουβιακής προέλευσης και κεραμικά δείγματα συλλέχθηκαν από δύο παλαιοσεισμολογικές τάφρους, κατά μήκος του ρήγματος Γυρτώνης, τόσο από το ανερχόμενο όσο και από το κατερχόμενο τέμαχος του ρήγματος. Η μέθοδος της οπτικά προτρεπόμενης φωταύγειας (OSL) χρησιμοποιήθηκε για τη χρονολόγηση κόκκων χαλαζία σύμφωνα με το πρωτόκολλο αναγεννόμενης δόσης μεμονωμένου δισκίου (SAR). Η έρευνα των χαρακτηριστικών φωταύγειας, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα του υλικού για χρονολόγηση με τη μέθοδο OSL, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SAR. Μετρήσεις ραδιενέργειας διενεργήθηκαν για την εκτίμηση του ετήσιου ρυθμού δόσης των εδαφών στον οποίο υποβλήθηκαν οι κόκκοι χαλαζία κατά τη διάρκεια της περιόδου ταφής των δειγμάτων. Οι εκτιμώμενες ηλικίες συμφωνούνεπίσης με τα διαθέσιμα στρωματογραφικά, και αρχαιολογικά δεδομένα. Από τη συνεκτίμηση στρωματογραφικών δεδομένων και του χρονολογικού πλαισίου προέκυψαν τρία σεισμικά γεγονότα σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 1.42 ± 0.06 ka και 5.59 ± 0.13 ka ενώ επίσης εκτιμήθηκε ένα παλαιότερο σεισμικό γεγονός (τέταρτο) με πιθανή ηλικία μεγαλύτερη από 5.59 ± 0.13 ka. (EL)
The aim of this study was to establish a chronological frame of paleoseismic events  of Gyrtoni Fault, (Thessaly, Central Greece), with the use of OSL dating method. The Gyrtoni Fault, defines the north-eastern boundary of the Middle-Late Quaternary Tyrnavos Basin, and was previously investigated with geological methods. Twenty five fluvial-colluvial sediment and pottery samples were collected from two paleoseismological trenches, excavated along the Gyrtoni Fault, from both the upthrown and the downthrown fault blocks. Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating was applied to coarse grain quartz using the single-aliquot regenerative-dose (SAR) protocol. Investigations of luminescence characteristics using various tests confirmed the suitability of the material for OSL dating using the SAR protocol. Radioactivity measurements were performed in order to estimate the annual dose rateof the surrounding soils to which the quartz grains were submitted during the burial period of the collected samples. The estimated OSL ages agreed well with the available stratigraphical data, and archaeological evidence. The occurrence of three surface faulting events in a time span between 1.42 ± 0.06 ka and 5.59 ± 0.13 ka was revealed while an earlier faulting event (fourth) was also recognized to be older than 5.59 ± 0.13 ka. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

annual dose rate (EL)
paleoseismology (EL)
SAR protocol (EL)
OSL dating (EL)
annual dose rate (EN)
paleoseismology (EN)
SAR protocol (EN)
OSL dating (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 392-401 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 392-401 (EN)

Copyright (c) 2017 I. Tsodoulos, K.C. Stamoulis, C. Papachristodoulou, PS. Pavlides, K.G. Ioannides (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.