δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSTUDY OF BEACHROCKS IN EAST ATTICA (EN)

Kawasaki, S.
Karkani, A.
Maroukian, H.
Evelpidou, N.

Οι δείκτες θαλάσσιας στάθμης, όπως οι παλιρροιακές εγκοπές και οι ακτόλιθοι, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις σχετικές μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης μιας περιοχής. Συγκεκριμένα οι ακτόλιθοι έχουν συζητηθεί αρκετές φορές, ως προς την χρήση τους ως αξιόπιστοι δείκτες θαλάσσιας στάθμης και ως προς το περιβάλλον σχηματισμού τους. Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στις ακτές της Ανατολικής Αττικής ώστε να εντοπίσει τις παλαιοακτογραμμές του Ανώτερου Ολόκαινου, με την χρήση των ακτόλιθων. Για τον σκοπό αυτό, η παράκτια ζώνη ερευνήθηκε λεπτομερώς, ώστε να εντοπιστούν και να χαρτογραφηθούν οι εμφανίσεις ακτόλιθων καθώς να ληφθούν δείγματα. Τα δείγματα μελετήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, το οποίο έδειξε ότι οι ακτόλιθοι της περιοχής αποτελούνται κυρίως από χαλαζία, ασβεστίτες και αστρίους, ενώ το ανθρακικό συγκολλητικό υλικό χαρακτηρίζεται από την παρουσία MgO σε ποσοστά μεταξύ 5 και 7.8%. Η συσχέτιση των ακτόλιθων με διαθέσιμα στρωματογραφικά έδειξε ότι η ηλικία των ακτόλιθων της περιοχής δεν είναι μεγαλύτερη από 2000 χρόνια BP. (EL)
Sea level indicators, such as tidal notches and beachrocks, may provide valuable information for the relative sea level changes of an area. Beachrocks in particular have received various arguments concerning their use as reliable sea level indicators and their formation environment. This work focuses on the coasts of East Attica in order to trace the palaeoshorelines of the Upper Holocene through the study of beachrocks. The coastal zone was surveyed in detail by snorkelling and diving, in order to locate, map and sample beachrocks. The samples were studied under a SEM, which showed that the beachrocks are mainly composed of quartz grains, a few calcites and feldspars, while the carbonate cement is characterized with the presence of MgO at percentages between 5 and 7.8%. Based on correlations with published drillings in the study area, the studied beachrocks should not be older than 2000 years BP. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

ακτόλιθοι, Ανώτερο Ολόκαινο (EL)
στάθμη θάλασσας (EL)
παράκτιες μεταβολές (EL)
beachrocks (EN)
Late Holocene (EN)
sea level (EN)
coastal changes (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 434-440 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 434-440 (EN)

Copyright (c) 2017 A. Karkani, N. Evelpidou, H. Maroukian, S. Kawasaki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.