ΜULTIPROXY PALEOENVIRONMENTAL RECONSTRUCTION: THE PIRAEUS COASTAL PLAIN CASE STUDY

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜULTIPROXY PALEOENVIRONMENTAL RECONSTRUCTION: THE PIRAEUS COASTAL PLAIN CASE STUDY (EN)

Syrides, G.
Aidona, E.
Koukousioura, O.
Goiran, J.P.
Fouache, E.
Triantaphyllou, M.V.
Kouli, K.
Pallikarakis, A.
Dimiza, M.D.
Pavlopoulos, K.P.

Η μελέτη της λεπτομερούς παλαιοπεριβαλλοντικής εξέλιξης για τα τελευταία περίπου 9000 χρόνια βασίστηκε σε ανάλυση των βενθονικών τρηματοφόρων, των γυρεόκοκκων και «άλλων» παλυνόμορφων, των μαλακίων και της μαγνητικής επιδεκτικότητας των αποθέσεων της παράκτιας πεδιάδας του Πειραιά. Διακρίθηκαν πέντε λιθοστρωματογραφικές-παλαιοπεριβαλλοντικές ενότητες και υποενότητες, στις οποίες καταγράφετε η εξέλιξη της περιοχής από μία αρχικά κλειστή ολιγόαλη λιμνοθάλασσα (UnitAa) αρχικά σε μια ανοικτή (UnitAb) και στη συνέχεια, περίπου 7800 έτη πριν από σήμερα σε ένα ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον (Unit B). Περίπου πριν από 4800 έτη πριν από σήμερα στην περιοχή υπήρχε μία ολιγόαλη λιμνοθάλασσα (Unit C), την οποία οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούσαν ως βοσκότοπο, ενώ μετά το 2800 έτη πριν από σήμερα τα στοιχεία μας δηλώνουν την ύπαρξη ενός ολιγόαλου έλους (Unit D), αλλά καισημαντικές αγροτικές δραστηριότητες στην περιοχή. Η εξαιρετική συσχέτιση τωναποτελεσμάτων των επιμέρους μεθόδων ανασύστασης του παλαιοπεριβάλλοντος που χρησιμοποιήθηκαν είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων εφαρμογής τους ως μια συντονισμένη παλαιοπεριβαλλοντική εργαλειοθήκη. (EL)
The joint application of benthic foraminifera, pollen and non-pollen palynomorphs (NPPs), molluscs and magnetic susceptibility analyses in Piraeus coastal plain deposits resulted in the detailed study of palaeoenvironmental evolution of the area during almost the last 9000 years and the distinction of five lithostratigraphicalpaleoenvironmental units and subunits. Combined results of our analyses features the occurrence of an inner lagoon (unit Aa) followed by  open lagoon (Unit Ab) depositional environment that was transformed to a shallow marine paleoenvironment with lagoonal features (Unit B) after 7800 BP. Since about 4800 BP a closed oligohaline lagoon (Unit C) used for grazing, occurred in the area, while after 2800 BP a marshy oligohaline depositional environment (Unit D) and signs of intensive agricultural activities are evidenced. The very good correlation of benthic foraminiferal, palynological, molluscan and magnetic susceptibility data and resulted indices is indicative of the potential of the applied methodologies as a paleoenvironmental tool box. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

άλλα παλυνόμορφα (EL)
Ολόκαινο (EL)
βενθονικά τρηματοφόρα (EL)
μαλάκια (EL)
μαγνητική επιδεκτικότητ (EL)
γυρεόκοκκοι (EL)
NPPs (EN)
pollen (EN)
molluscs (EN)
magnetic susceptibility (EN)
benthic foraminifera (EN)
Holocene (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 478-488 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 478-488 (EN)

Copyright (c) 2017 M.V. Triantaphyllou, K.P. Pavlopoulos, K. Kouli, O. Koukousioura, M.D. Dimiza, E. Aidona, G. Syrides, A. Pallikarakis, J.P. Goiran, E. Fouache (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.