δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLIQUID LIMIT VALUES OBTAINED BY DIFFERENT TESTING METHODS (EN)

Kollaros, G.

Οι προδιαγραφές Ευρωπαϊκών κρατών περιλαμβάνουν ποικίλες μεθόδους για τονπροσδιορισμό του ορίου υδαρότητας με συσκευές τύπου Casagrande και πενετρομέτρου πίπτοντος κώνου. Εδαφικό υλικό από την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σταθεροποιήθηκε με υδράσβεστο για να βελτιωθούν τα μηχανικά του χαρακτηριστικά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης ορίων Atterberg που καθορίστηκαν με τις δύο μεθόδους. Οι τιμές του ορίου υδαρότητας συσχετίστηκαν μέσω γραμμικής παλινδρομικής ανάλυσης με τo όριο πλαστικότητας, το δείκτη πλαστικότητα και το όριο συρρίκνωσης, τόσο του φυσικού εδάφους όσο και των μιγμάτων του με διάφορα ποσοστά υδρασβέστου. Οι συντελεστές συσχέτισης σε όλες τις περιπτώσεις ήταν υψηλοί, με επικρατέστερους αυτούς που αφορούσαν αποτελέσματα της μεθόδου Casagrande. Η σύγκριση των τιμών του ορίου υδαρότητας οι οποίες καθορίστηκαν με τις δύο μεθόδους έδειξε ότι υπάρχει μια συστηματικά καλή συσχέτισή τους με την πτώση των τιμών συναρτήσει του ποσοστού υδρασβέστου στο μίγμα να είναι εντονότερη στην περίπτωση του κώνου. Υπάρχει ανάγκη για την τυποποίηση των οργάνων και εναρμόνιση της διαδικασίας προσδιορισμού των ορίων Atterberg διεθνώς. (EL)
Specifications in European countries include a variety of methods for determining the liquid limit based on Casagrande type devices and on the fall cone penetrometer. The results of a comparative study of the liquid limits determined using these two fall-cone methods are presented for lime stabilized soil. Soil material sampled in the area of Evros Regional Unit has been stabilized with lime in order to enhance its engineering characteristics. The soil and the soil-lime mixtures subjected in Atterberg limit testing. The liquid limit values were correlated through a linear regression analysis with the rest of the consistency limits of both the natural soil and its mixtures with various lime contents. The correlation coefficients in all cases were high, with those referring to results obtained by the Casagrande method to be dominant. The comparison of liquid limit values determined by either method showed that there is a systematically good correlation between them, with the decrease rate in function of the lime content in the mixture to be more intense in the case of the drop-cone procedure. There is a need for a universal specification for the determination of the consistency limits.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

πενετρόμετρο πίπτοντος κώνου (EL)
σταθεροποίηση εδάφους (EL)
πρόσθετο υλικό (EL)
παλινδρομική ανάλυση (EL)
όρια Atterberg (EL)
soil stabilization (EN)
regression analysis (EN)
Atterberg limits (EN)
additive material (EN)
fall cone penetrometer (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 778-787 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 778-787 (EN)

Copyright (c) 2017 G. Kollaros (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.