δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLANDSLIDE GEOHAZARD FOR PIPELINES OF NATURAL GAS TRANSPORT (EN)

Papathanassiou, G.
Papazachos, C.
Marinos, V.
Grendas, N.
Stoumpos, G.
Papouli, D.

Οι κατολισθήσεις αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για τους αγωγούς, επειδή μπορεί να προκαλέσουν εκτός από καταστροφή, μόνιμες παραμορφώσεις και να οδηγήσουν σε διαρροές, περιβαλλοντικά προβλήματα και μεγάλες περιόδους διακοπής της λειτουργίας. Ως εκ τούτου, τα περιστατικά που σχετίζονται με κατολισθήσεις αντιμετωπίζονται ως ένας ιδιαιτέρως σημαντικός κίνδυνος για την λειτουργία του αγωγού. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται κυρίως στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας έναντι κατολισθήσεων κατά μήκος ή εγκάρσια ενός αγωγού φυσικού αερίου και στην, κυρίως στο πεδίο, αναγνώριση αυτών των κινδύνων. Το αν η "αναμενόμενη" εκδήλωση κατολίσθησης θα φτάσει την χάραξη του αγωγού και θα τον επηρεάσει, εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της ενδεχόμενης κατολίσθησης, στοιχεία που ελέγχονται προφανώς από τη γεωλογία και τη γεωμορφολογία, ή και την θέση του αγωγού σε σχέση με ενδεχόμενη προυπάρχουσα κατολίσθηση. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας έναντι κατολίσθησης προσδιορίζει σε πρώτη φάση επικίνδυνες περιοχές (hot spots) κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, όπου πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είτε σε μέτρα θεραπείας και μείωσης επικινδυνότητας είτε σε αλλαγή χάραξης. Όταν κατολισθήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα του αγωγού δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, απαιτείται λεπτομερής έρευνα και αξιολόγηση των επί τόπου συνθηκών για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της κατασκευής των μέτρων θεραπείας. (EL)
Landslides represent a significant hazard for pipelines because they can generate permanent ground displacement and tend to result in complete failure or significant leaks, major environmental impacts and long periods of service disruption. Hence, landslide-related incidents are regarded as a significant operational risk. The paper mainly focuses on the assessment of landslide hazard along or across a natural gas pipeline project and on the identification of these hazards, mostly in the field. Whether the “expected” landslide event reaches the Right of Way (RoW) and impacts the pipeline, is influenced by the nature and size of the expected landslide event, controlled by the site geology and geomorphology, the proximity of the existing landslide feature to the pipeline and the position of the pipeline relative to the landslide. Landslide hazard assessment is used to identify “hot spots” along the pipeline route where re-routing or risk reduction measures must be prioritised. When landslides that can threat the pipeline integrity cannot be avoided, more detailed site evaluation is required to support the design and construction of mitigation measures. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

κατολίσθηση (EL)
χάραξη αγωγού (EL)
αγωγός φυσικού αερίου (EL)
επικινδυνότητα (EL)
μέτρα θεραπείας (EL)
mitigation measures (EN)
pipeline integrity (EN)
failure modes (EN)
pipeline vulnerability (EN)
Right of Way (RoW) (EN)
landslide identification (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 845-864 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 845-864 (EN)

Copyright (c) 2017 V. Marinos, G. Stoumpos, G. Papathanassiou, N. Grendas, D. Papouli, C. Papazachos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.