δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAN EARTHQUAKE CATALOG OF MID-ATLANTIC RIDGE (EN)

Scordilis, E.M.
Teza, E.
Papazachos, C.B.
Karakaisis, G.F.

Η μεσο-Ατλαντική ράχη (Μ-ΑR), η οποία διατρέχει το μέσο του Ατλαντικού Ωκεανού, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συστήματα αποκλινόντων λιθοσφαιρικών ορίων. Οι σεισμικές έρευνες συνετέλεσαν σημαντικά στην αποκρυπτογράφηση της δομής του ωκεάνιου φλοιού. Για την πραγματοποίησή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου καταλόγου σεισμών την ευρύτερης περιοχής. Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια για την δημιουργία ενός καταλόγου σεισμών της Μ-ΑR που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» για ευρείας κλίμακας σεισμολογικές μελέτες της περιοχής. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της συλλογής και επεξεργασίας ενός μεγάλου όγκου δεδομένων από διεθνή σεισμολογικά κέντρα και δημοσιευμένους καταλόγους ισχυρών σεισμών του παρελθόντος. Ως κύρια πηγή αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το ISC, ενώ η κλίμακα μεγέθους που υιοθετήθηκε είναι αυτή του μεγέθους σεισμικής ροπής (MW). Κύριος στόχος ήταν ο εντοπισμός και η οργάνωση, βάσει κριτηρίων, των καλύτερων και πιο πρόσφατων διαθέσιμων πληροφοριών για τους σεισμούς που εντάσσονται μέσα στα όρια συντεταγμένων των ~81 (Β) έως -51 (Ν) και 10 (Α) έως ~ -50 (Δ) και έγιναν κατά το χρονικό διάστημα 1900-2014. Μετά από την ομογενοποίηση των μεγεθών, τον έλεγχο αξιοπιστίας εστιακών βαθών και του καθορισμού μεγέθους πληρότητας, δημιουργήθηκε ένας ομοιογενής κατάλογος σεισμών της Μ-ΑR που αποτελείται από 14.211 σεισμούς που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα 1900-2014. (EL)
The Mid-Atlantic Ridge (M-AR), which runs along the centre of the Atlantic Ocean, is one of the best known divergent boundaries. Seismic studies have been a crucial factor in deciphering the structure of the oceanic crust. For their performance a necessary prerequisite is the compilation of a reliable earthquake catalog of the broader area. In this study, an attempt was made to create an earthquake catalog of M-AR that could become a useful “tool” for large-scale seismological studies of this region. For this reason a very large sample of data from several seismological centers, as well as from already published catalogs of strong earthquakes, was collected and examined. ISC was considered as the main reference agency, while as reference magnitude scale the moment magnitude scale, MW was adopted. The main goal was to identify and organize the best and most recent information available for earthquakes falling within the time window 1900-2014 and the space window bounded by the extended coordinates ~ 81 (N) to -51 (S) and 10 (E) to ~ -50 (W). After magnitude homogenization, check of focal depths and definition of completeness magnitude, a reliable and homogeneous earthquake catalog of M AR consisting of 14,211 events was created, available for any seismological use and further study. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μέγεθος ροπής (EL)
Μέγεθος πληρότητας (EL)
Πλήρης ομοιογενής κατάλογος σεισμών (EL)
Moment magnitude (EN)
Complete homogeneous earthquake catalog (EN)
Magnitude completeness (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1258-1269 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1258-1269 (EN)

Copyright (c) 2017 E. Teza, E.M. Scordilis, C.B. Papazachos, G.F. Karakaisis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.