δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEVIDENCE OF PRECURSORY PATTERNS IN AGGREGATED TIME SERIES (EN)

Roberts, R.G.
Adamaki, K.A.

Μελετάμε χρονικές μεταβολές της σεισμικής δραστηριότητας στο Δυτικό Κορινθιακό Κόλπο και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο κατά τα έτη 2008-2010. Δύο σημαντικές σεισμικές ακολουθίες σημειώθηκαν στην περιοχή σε αυτή την περίοδο (2008 και 2010). Στόχος είναι να αναλύσουμε τη σεισμικότητα ώστε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη ή μη προσεισμικής δραστηριότητας πριν από τους μεγαλύτερους σεισμούς. Λόγω της γεωλογικής και τεκτονικής πολυπλοκότητας της περιοχής, δεν ήταν εφικτή η εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου Επιδημικού Τύπου Μετασεισμικών Ακολουθιών (ETAS), ούτε η αναγνώριση προσεισμών μεμονωμένων κυρίων σεισμών. Επομένως, αναζητήσαμε ανάλογα μοτίβα σε ενιαίους καταλόγους προσεισμών. Θέσαμε ένα μέγεθος (Μ3.5) πάνω από το οποίο όλοι οι σεισμοί θεωρούνται “κύριοι”, και συνδυάσαμε τα δεδομένα που προηγούνται αυτών, σε ένα κοινό κατάλογο. Αναδεικνύεται έτσι μια αύξηση του ρυθμού σεισμικότητας που δεν είναι εμφανής σε μεμονωμένες περιπτώσεις και είναι πιο σημαντική από εκείνη που προβλέπεται από στοχαστικά μοντέλα, όπως το ETAS, υποδηλώνοντας την ύπαρξη προσεισμών που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα πρόγνωσης αν υπάρχει ικανοποιητικό πλήθος δεδομένων, δηλ. αν το μέγεθος πληρότητας είναι αρκετά χαμηλό. (EL)
We investigate temporal changes in seismic activity observed in the West Corinth Gulf and North-West Peloponnese during 2008 to 2010. Two major earthquake sequences took place in the area at that time (in 2008 and 2010). Our aim is to analyse Greek seismicity to attempt to confirm the existence or non-existence of seismic precursors prior to the strongest earthquakes. Perhaps because the area is geologically and tectonically complex, we found that it was not possible to fit the data well using a consistent Epidemic Type Aftershock Sequence (ETAS) model. Nor could we unambiguously identify foreshocks to individual mainshocks. Therefore we sought patterns in aggregated foreshock catalogues. We set a magnitude threshold (M3.5) above which all the earthquakes detected in the study area are considered as “mainshocks”, and we combined all data preceding these into a single foreshock catalogue. This reveals an increase in seismicity rate not robustly observable for individual cases. The observed effect is significantly greater than that consistent with stochastic models, including ETAS, thus indicating genuine foreshock activity with potential useful precursory power, if sufficient data is available, i.e. if the magnitude of completeness is sufficiently low. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ενιαίοι Κατάλογοι Προσεισμών (EL)
Κορινθιακός Κόλπος (EL)
Σεισμικότητα (EL)
Aggregated Foreshock Catalogues (EN)
Corinth Gulf (EN)
Seismicity (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1283-1292 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1283-1292 (EN)

Copyright (c) 2017 K.A. Adamaki, R.G. Roberts (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.