δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSTRESS EVOLUTION ONTO MAJOR FAULTS IN MYGDONIA BASIN (EN)

Kilias, A.Α.
Gkarlaouni, G.C.
Papadimitriou, E.E.

Οι μηχανισμοί μεταφοράς τάσεων εξαιτίας των ισχυρών σεισμών, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πληθυσμών ρηγμάτων επηρεάζουν τις διαδικασίες της σεισμογένεσης μελλοντικών σεισμών. To εξελικτικό πεδίο των τάσων Coulomb υπολογίστηκε για την περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης (Β. Ελλάδα) λαμβάνοντας υπόψιν τις μεταβολές της τάσης λόγω των ισχυρών σεισμών (M≥6.0) από το 1677 μέχρι και το 1978 αλλά και τη συσσωρευμένη παραμόρφωση η οποία εκφράζεται μέσω του ρυθμού ολίσθησης των ενεργών ρηγμάτων. To εξελικτικό πεδίο των τάσεων υπολογίστηκε και κατά μήκος της ενεργούς ρηξιγενούς ζώνης Θεσσαλονίκης-Γερακαρούς-Ν.Απολλωνίας (TG-ΝΑp FZ). Η ζώνη αυτή οριοθετεί τη λεκάνη από το Νότο και αποτελείται από διαδοχικά τεμάχη ρηγμάτων. Αναδεικνύεται η σχέση των περιοχών με θετικές μεταβολές Coulomb με την επικεντρική κατανομή των ισχυρών σεισμών αλλά και της μικροσεισμικότητας. Δεδομένου ότι στην περιοχή οι τάσεις ανακτώνται σημαντικά, ορίζονται οι πιθανές περιοχές για μελλοντικούς σεισμούς. (EL)
Stress transfer due to the coseismic slip of strong earthquakes, along with fault population characteristics, constitutes one of the most determinative factors for evaluating the occurrence of future events. The stress Coulomb (ΔCFF) evolutionary model in Mygdonia basin (N.Greece) is based on the coseismic changes of strong earthquakes (M≥6.0) from 1677 until 1978 and the tectonic loading expressed with slip rates along major faults. In the view of stress transfer mechanisms, ΔCFF is also calculated onto fault planes, along with the segmented fault zone from Thessaloniki to Gerakarou and N.Apollonia (TG-NAp FZ). Normal fault segments bound the basin from the south and currently compose the most active neotectonic zone. The association of the spatial distribution of seismicity (2000-2014) with the stress enhanced areas is also investigated. Results demonstrate that the earthquake locations are strongly influenced by the stress transfer from past strong earthquakes and their focal properties. Since the stress build-up occurs fast, results are discussed in terms of hazard assessment by defining potential locations for future events. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Μυγδονία λεκάνη (EL)
Εξελιξικτικό μοντέλο Coulomb (EL)
Coulomb stress (EN)
Mygdonia basin (EN)
onto fault stress (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1485-1494 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1485-1494 (EN)

Copyright (c) 2017 G.C. Gkarlaouni, E.E. Papadimitriou, A.Α. Kilias (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.